ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ: Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

26.01.2024

25.012024

Αγορά

2.764

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

15.148,39

2

26.01.2024

25.012024

Πώληση

3.064

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

16.806,55

3

26.01.2024

25.012024

Αγορά

3.000

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

16.620,00

4

26.01.2024

25.012024

Πώληση

3.000

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

16.560,00

5

26.01.2024

25.012024

Αγορά

3

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

1.635,00

6

29.01.2024

26.01.2024

Αγορά

8.495

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

46.492,82

7

29.01.2024

26.01.2024

Πώληση

2.295

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

12.661,85

8

29.01.2024

26.01.2024

Πώληση

62

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

34.244,00

9

30.01.2024

29.01.2024

Αγορά

779

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

4.268,92

10

30.01.2024

29.01.2024

Πώληση

779

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

4.272,62

11

31.01.2024

30.01.2024

Αγορά

1.996

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

10.787,33

12

31.01.2024

30.01.2024

Πώληση

1.996

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

10.797,01

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

ΕΧΑΕ