Ελλάκτωρ: Κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,15 φορές

Την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίνησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ.

Ειδικότερα, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε κατά 2,15 φορές περίπου, αφού η συνολική ζήτηση από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής ανήλθε σε 287.894.616 μετοχές συνολικά. Ποσοστό 95,12% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μετόχους με την καταβολή συνολικού ποσού 114.650.638,20 ευρώ που αντιστοιχεί σε 127.389.598 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε το εναπομείναν ποσοστό 4,88% με την καταβολή συνολικού ποσού 5.877.363,60 ευρώ που αντιστοιχεί σε 6.530.404 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Συγκεκριμένα, με την από 06.08.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, οι ως άνω 6.530.404 μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής επενδυτές, αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων
νέων μετοχών που είχαν ζητήσει (δικαίωμα προεγγραφής) σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση της εν λόγω ζήτησης.

Συνεπώς, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση  η εταιρεία δεν προχώρησε στη διαδικασία διάθεσης μετοχών μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης, διότι δεν υπήρξαν αδιάθετες μετοχές.

Συνεπεία των ανωτέρω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 120.528.001,80 ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 5.356.800,08 ευρώ με την έκδοση 133.920.002 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ η κάθε μία και ποσό 115.171.201,72 ευρώ θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 13.927.680,20 ευρώ και διαιρείται σε 348.192.005 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ η κάθε μία.