Ελλάκτωρ: Γενεσιουργός αιτία των ζημιών ο Κλάδος Κατασκευής- Προοπτικές, κίνδυνοι

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ –  Σηµαντικά γεγονότα

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου της Κατασκευής διαµορφώθηκε κατά το πρώτο εξάµηνο του 2018 σε € 727,3 εκατ. έναντι € 756,5 εκατ. στο αντίστοιχο εξάµηνο του 2017, σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 3,9%. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε ζηµιές € 32,7 εκατ. και έχουν επιβαρυνθεί µε ζηµιά ποσού € 46,0 εκατ. που περιλαµβάνει ποσό € 18,5 εκατ. για αναγνώριση ζηµιάς έργου στη Ρουµανία (µέρος αυτού του ποσού
αφορά ανάληψη ζηµιών συνεταίρου), πρόβλεψη κόστους αποχώρησης από το έργο ISF στο Κατάρ ποσού € 18,6 εκατ. και ζηµιά από λύση συγγενούς εταιρείας στο εξωτερικό ποσού € 8,9 €.

Το πρώτο εξάµηνο του 2017 τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης είχαν ανέλθει σε κέρδη € 7,5 εκατ. (είχαν επιβαρυνθεί µε ζηµιά ποσού € 8,4 εκατ.λόγω αποµείωσης αξίας επενδύσεων σε µεταλλεία). Σε επίπεδο αποτελεσµάτων προ φόρων προέκυψαν για το πρώτο εξάµηνο του 2018 ζηµιές € 46,6 εκατ. έναντι κερδών προ φόρων € 1,1 εκατ. κατά το πρώτο εξάµηνο του 2017 ενώ µετά από φόρους ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε ζηµιές € 49,0 εκατ. έναντι ζηµιών µετά από φόρους € 6,1 εκατ. κατά το πρώτο εξάµηνο του 2017.

Το πρώτο εξάµηνο του 2018 υπήρξε περιορισµένη δηµοπράτηση νέων έργων στην Ελλάδα. Η έµφαση δόθηκε στην πρόοδο των έργων Μετρό στη Θεσσαλονίκη, στην κατασκευή του αγωγού TAP, στην υλοποίηση του έργου Gold Line Metro στο κράτος του Κατάρ και στην υλοποίηση οδικών αξόνων στα Βαλκάνια. Ταυτόχρονα δόθηκε έµφαση στην ανάπτυξη εργασιών του κλάδου διεθνώς, κεφαλαιοποιώντας τη συσσωρευµένη εµπειρία και τεχνογνωσία που κατέχει ο Όµιλος στην κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων και φωτοβολταϊκών πάρκων.

Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, µεταξύ των µεγαλύτερων συµβάσεων που υπέγραψαν η ΑΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της το πρώτο εξάµηνο του 2018

• Facilities management of Doha Metro and Lusail Tram αξίας περίπου € 84 εκατ. (αφορά συµβατικό αντικείµενο της πρώτης πενταετίας, σε 20ετή διάρκεια σύµβασης)
• Εργολαβίες της Εγνατίας οδού συνολικού ύψους περίπου € 60 εκατ.
• Ανακαίνιση πρώην ξενοδοχείου Ledra ύψους € 15 εκατ.
• Θεµελίωση κτιρίων και µηχανηµάτων tandem στο εργοστάσιο Ελβαλχαλκορ στα Οινόφυτα Βοιωτίας ύψους € 9,9 εκατ.
• Κατασκευή νέων πτερύγων στο Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο», 3ο υποέργο: «Ανέγερση νέων πτερύγων» αξίας € 4,9 εκατ.

Αναφορικά µε τις συµβάσεις έργων κατασκευής Φ/Β Πάρκων

Η ΑΚΤΩΡ το 2018 συνέχισε την κατασκευαστική της δραστηριότητα στο εξωτερικό, κυρίως στην Βραζιλία, στην Αργεντινή, στη Χιλή και στην Ιταλία ενώ επεκτάθηκε και στις αγορές της Αυστραλίας και της Ολλανδίας. Τέλος, συνέχισε την δραστηριοποίηση της στην Ελλάδα µέσω της κατασκευής Φ/Β και Αιολικών Σταθµών Παραγωγής Ενέργειας. Πιο συγκεκριµένα:

• Στη Βραζιλία, ολοκλήρωσε Φ/Β Πάρκα ισχύος περίπου 120MW στην επαρχία Minas Gerais (ιδιοκτησίας EDF EN), ενώ κατασκευάζει Φ/Β Πάρκα ισχύος περίπου 110ΜW στις επαρχίες Bahia και Guimarania (ιδιοκτησίας TOTAL EREN και GLOBAL POWER GENERATION/GAS NATURAL, αντίστοιχα). Μέσα στο τρίτο τρίµηνο του 2018 ξεκίνησε η κατασκευή ενός επιπλέον Φ/Β Πάρκου, ισχύος 90ΜW στην πολιτεία Sao Paulo.
• Στη Χιλή, ολοκληρώθηκε η κατασκευή δύο Φ/Β Πάρκων συνολικής ισχύος 15MW ενώ ένα ακόµα Φ/Β Πάρκο ισχύος 8MW είναι υπό κατασκευή και αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το Νοέµβριο του 2018. • Στην Αργεντινή, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Φ/Β Πάρκου ”Caldenes del Oeste” στην επαρχία San Luis. Το έργο συνολικής ισχύος 30MW και ιδιοκτησίας TOTAL EREN συνδέθηκε τον Ιούλιο του 2018 και αποτελεί ένα από τα πρώτα συνδεδεµένα utility projects στη χώρα. • Στην Ιταλία το έργο Assemini της εταιρίας ENI ισχύος 18MW στην Σαρδηνία ολοκληρώθηκε και συνδέθηκε µε το δίκτυο τον Αύγουστο του 2018 ενώ στις 30 Ιουλίου υπογράφηκε η επέκταση του εν λόγω έργου συνολικής ισχύος 8MW, το οποίο και αναµένεται να ολοκληρωθεί τον ∆εκέµβριο του ίδιου έτους.
• Στην Ολλανδία ανέλαβε την κατασκευή Φ/Β Πάρκου ισχύος 27MW ιδιοκτησίας SHELL. Η κατασκευή ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018 και αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019.
• Στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε την κατασκευή Φ/Β Πάρκου ισχύος 9MW τον Μάρτιο ενώ µέχρι το τέλος του 2018 αναµένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή Α/Π ισχύος 40MW και Φ/Β Πάρκου ισχύος 3MW. Επιπρόσθετα, πρόκειται να ολοκληρώσει τα έργα κατασκευής Υ/Σ (150/33)KV µε Γραµµή Μεταφοράς µήκους 15km τον Μάρτιο του 2019.
• Τέλος, στην Αυστραλία, κατασκευάζει 3 Φ/Β Πάρκα συνολικής ισχύος 240MW (Childers, Susan River και Oakey ΙΙ) τα οποία αναµένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του 2018 και ανέλαβε την κατασκευή 2 νέων Φ/Β Πάρκων, το πρώτο ισχύος 131MW (Nevertire) τo οποίo ξεκίνησε το 3ο τρίµηνο του 2018 και αναµένεται
να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2ου τριµήνου του 2019 και το δεύτερο ισχύος 256MW (Kiamal) τo οποίo θα ξεκινήσει στο τέλος του 3ου τρίµηνου του 2018 και αναµένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2019.

Μετά τις 30.06.2018, η ΑΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της έχουν, µεταξύ άλλων, υπογράψει ή ανακηρυχθεί µειοδότες στα ακόλουθα έργα:

• ∆ίκτυα ηλεκτρισµού διαφόρων περιοχών στην Ελλάδα αξίας € 44,7 εκατ.
• Ανακατασκευή, ανακαίνιση και αναβάθµιση µη λειτουργούσας ξενοδοχειακής µονάδας προς δηµιουργία νέας πολυτελούς ξενοδοχειακής µονάδας 5 αστέρων στην Κέφαλο της νήσου Κω αξίας € 33,2 εκατ.
• Φ/Β πάρκο στην Βραζιλία ύψους περίπου € 33,2 εκατ.
• Προσωρινός ανάδοχος / µειοδότης σε έργο ηλεκτροκίνησης σιδηροδροµικής γραµµής ΚιάτουΡοδοδάφνης ύψους περίπου € 31 εκατ.
• Υπολειπόµενες εργασίες για την ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης περιοχής Ακτίου µε το ∆υτικό άξονα Βορρά-Νότου αξίας € 30,6 εκατ.
• Φ/Β πάρκο στην Αυστραλία ύψους περίπου € 22,2 εκατ.
• Construction of main terminal building south wing expansion στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών αξίας € 17,7 εκατ.
• Βιολογικός σταθµός επεξεργασίας των λυµάτων στην περιοχή Μονή Κύπρου αξίας € 8,5 εκατ.
• Maintenance Hangars (Boeing) στην Ελλάδα αξίας € 6,8 εκατ.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η ΑΚΤΩΡ συµµετέχει (µέσω κοινοπραξίας) σε διαγωνισµό σιδηροδροµικού έργου στη Ρουµανία προϋπολογισµού περίπου € 700 εκατ. ενώ έχει προεπιλεγεί για τη δεύτερη φάση του διαγωνισµού για τη «Γραµµή 4 του Αττικό Μετρό» προϋπολογισµού € 1,45 δις.

Προοπτικές

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 30.6.2018 σε 1,9 δις. Eπιπρόσθετα, υπάρχουν νέα έργα ύψους € 211 εκατ., εκ των οποίων συµβάσεις ύψους € 64,5 εκατ. υπογράφηκαν µετά τις 30.6.2018 ενώ συµβάσεις ύψους € 146,5 εκατ αναµένεται να υπογραφούν. Αυτή τη στιγµή οι διεθνείς δραστηριότητες συνεισφέρουν περίπου το 52% των εσόδων της δραστηριότητας κατασκευής (1ο εξάµηνο 2018)
ενώ αντιπροσωπεύουν το 52% του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου (συµπεριλαµβανοµένων των προς υπογραφή συµβάσεων).

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες

H καθυστέρηση δηµοπράτησης νέων κατασκευαστικών έργων στην Ελλάδα (δηµοσίων έργων ή και έργων παραχώρησης) αλλά και στις χώρες που δραστηριοποιείται η ΑΚΤΩΡ έχει επηρεάσει αρνητικά την αναπλήρωση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου της εταιρείας και κατά συνέπεια µπορεί να επηρεάσει τα µελλοντικά έσοδα. Επίσης, ο διεθνής ανταγωνισµός δυσχεραίνει τον προσπορισµό των έργων στις ξένες αγορές, γεγονός που ενισχύεται από τη δυσκολία αποδοχής εγγυητικών επιστολών που εκδίδονται από τις ελληνικές τράπεζες και οι
οποίες είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των έργων. Συµβατικές απαιτήσεις οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία διαιτησίας και ενδέχεται να επηρεάσουν τα µελλοντικά αποτελέσµατα, παρακολουθούνται στενά από τη ∆ιοίκηση.

Τέλος, η καταβολή του προστίµου της Επιτροπής Ανταγωνισµού σε συνδυασµό µε ενδεχόµενες συµπιεσµένες ταµειακές ροές σε κατασκευαστικά έργα εξωτερικού, καθυστερήσεις αναπροσαρµογής συµβατικού αντικείµενου λόγω µεταβολής του κατ’ απαίτηση των πελατών (κυρίως σε χώρες του εξωτερικού), ενδέχεται να επηρεάσουν
την ρευστότητα της δραστηριότητας. Ο Όµιλος θα χρησιµοποιήσει ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (σε επίπεδο οµίλου) αλλά και διαθέσιµες γραµµές πιστοδότησης (σε επίπεδο οµίλου) για τη κάλυψη τυχόν χρηµατοδοτικών αναγκών της κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Print Friendly, PDF & Email