Ελλάκτωρ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007
Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

REGGEBORGH ΑΣΚΗΣΗ CALL OPTION