Ελλάκτωρ: Ανακοίνωση

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007
Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (άρθρο 10 (η))

Ανακοινωση 26 01 2021