Ελλάκτωρ: Ανακοίνωση

Η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, της από 12.08.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, της από 12.08.2019 σχετικής ανακοίνωσής της καθώς και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι, προτίθεται να προβεί σε πώληση του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατέχει, ήτοι 4.570.034 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,13% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η εν λόγω πώληση ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εντός του χρονικού διαστήματος από 13.08.2019 έως 14.08.2019.

Κηφισιά, 13.08.2019

Ανακοίνωση Πρόθεσης πώλησης Ιδίων Μετοχών

Print Friendly, PDF & Email