Ελεύθερος ο αστυνομικός που πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος τη σύζυγο του

Ðåñéðïëéêü ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò óôçí ëåùöüñï Âáóéëßóóçò Óïößáò, ìåôÜ ôï ôçëåöþíçìá áãíþóôïõ óå éóôïóåëßäá ï ïðïßïò ðñïåéäïðïßçóå ãéá ýðáñîç åêñçêôéêïý ìç÷áíéóìïý óôçí éôáëéêÞ ðñåóâåßá. Óôï êôÞñéï ôçò ðñåóâåßáò Ýóðåõóáí ï áñìüäéåò áñ÷Ýò êáé Üíäñåò ôïõ ÔìÞìáôïò ÅîïõäåôÝñùóçò Åêñçêôéêþí Ìç÷áíéóìþí ðñïêåéìÝíïõ íá åñåõíÞóïõí êáé íá åíôïðßóïõí åíäå÷üìåíï ýðïðôï äÝìá. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Eλεύθερος αφέθηκε ο αστυνομικός, που χθες το μεσημέρι στου Ρέντη πυροβόλησε κατά λάθος και τραυμάτισε θανάσιμα την σύζυγο του, 41 ετών, μέσα στο σπίτι τους, την ώρα που στον διπλανό χώρο βρισκόταν το 12χρονο παιδί τους.

Ο αστυνομικός οδηγήθηκε το πρωί στην εισαγγελία Πειραιά, ενώ για την υπόθεση αναμένεται να οριστεί τακτική δικάσιμος.

Σύμφωνα με στοιχεία που προσκομίζονται στη δικογραφία, ο αστυνομικός επιχείρησε να ασφαλίσει το υπηρεσιακό του πιστόλι, αλλά αυτό εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα μία σφαίρα να τραυματίσει τη γυναίκα στον ώμο, η οποία λίγα λεπτά αργότερα υπέκυψε στο τραύμα της.