ΕΚΤ: Ικανοποίηση για το νομοσχέδιο που αφορά το ΤΧΣ – Επικροτεί τις τροποποιήσεις

Το «πράσινο φως» στο κυβερνητικό νομοσχέδιο που εισάγει αλλαγές στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  και βρίσκεται στη Βουλή παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τη διατύπωση θετικής «γνώμης σχετικά με την στρατηγική αποεπένδυσης, τη δομή διακυβέρνησης και τα ειδικά δικαιώματα του Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας».

Η ΕΚΤ προχώρησε σε διατύπωση «γνώμης» (CON/2022/18), μετά από αίτημα του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών με την οποία χαιρετίζει τις τροποιήσεις του νόμου για το ΤΧΣ, που αφορούν την αποεπέδυσή του από τις τράπεζες καθώς ανοίγουν το δρόμο για περαιτέρω ομαλοποίηση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, την προτεινόμενη απλούστευση των οργάνων διοίκησής του διότι αυτή θα διευκολύνει την
αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων αλλλά και την προτεινόμενη κατάργηση ορισμένων ειδικών δικαιωμάτων του ΤΧΣ στα διοικητικά συμβούλια πιστωτικών ιδρυμάτων και εξουσιών που σχετίζονται με την εταιρική διακυβέρνηση καθώς αυτές πλέον εμπίπτουν στην εντολή του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της ΕΚΤ

Αναλυτικά η γνώμη της ΕΚΤ τονίζει τα εξής:

Η ΕΚΤ χαιρετίζει τις τροποποιήσεις του νόμου για το ΤΧΣ
 
«Η ΕΚΤ χαιρετίζει τις τροποποιήσεις του νόμου για το ΤΧΣ που αφορούν την αποεπένδυση, καθώς ανοίγουν το δρόμο για περαιτέρω ομαλοποίηση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, κατόπιν και της μείωσης των ευπαθειών και απότοκων της κρίσης των τελευταίων ετών.
Μια ισχυρότερη δέσμευση για συντονισμένη και διάφανη επιτάχυνση της αποεπένδυσης των μετοχών ή/και άλλων μέσων που κατέχει το ΤΧΣ σε πιστωτικά ιδρύματα βάσει ενός πλαισίου και μιας διαδικασίας που ορίζονται στη στρατηγική αποεπένδυσης, καθορίζονται εκ των προτέρων και βασίζονται στην αγορά θα ωφελήσει τον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Η περαιτέρω μείωση των ευπαθειών του ελληνικού τραπεζικού τομέα μέσω της αντιμετώπισης των εναπομενουσών αδυναμιών όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού, τα κεφάλαια και την κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων θα στηρίξει τη στρατηγική αποεπένδυσης.
Από αυτή την άποψη ο διττός στόχος της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της αποεπένδυσης του ΤΧΣ θα πρέπει να τηρηθεί.
Η ΕΚΤ χαιρετίζει την προτεινόμενη απλούστευση και τον εξορθολογισμό των οργάνων διοίκησης του ΤΧΣ, καθώς αυτό θα του επιτρέψει να επιδιώξει αποτελεσματικότερα τους στόχους του και να διευκολύνει την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. Ταυτόχρονα, είναι εξαιρετικά σημαντικό το ΤΧΣ να συνεχίσει να απολαμβάνει τη θεσμοθετημένη ανεξαρτησία του και να λειτουργεί κατά τα πρότυπα της ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας.
H ΕΚΤ χαιρετίζει την προτεινόμενη κατάργηση ορισμένων ειδικών δικαιωμάτων του ΤΧΣ στα διοικητικά συμβούλια πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων εξουσιών που σχετίζονται με την εταιρική διακυβέρνηση και εμπίπτουν πλέον στην εντολή του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της ΕΚΤ, ο οποίος δεν υπήρχε κατά την ίδρυση του ΤΧΣ.
Αυτές οι τροποποιήσεις αντικατοπτρίζουν επίσης το γεγονός ότι τα περισσότερα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου για το ΤΧΣ έχουν ολοκληρώσει τα σχέδια αναδιάρθρωσης της ΕΕ. Το σχέδιο νόμου αναμένεται να στηρίξει τη μετάβαση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων σε καθεστώς κοινών εποπτευόμενων οντοτήτων και να συμβάλει στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού με άλλα ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα. Στο πλαίσιο αυτό θα εξορθολογιστεί ο ειδικός ρόλος του ΤΧΣ στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του ως κοινού μετόχου κατά το γενικό δίκαιο περί εταιρειών».