Εκνευριστικά αργή στις κινήσεις της μετοχή κι αυτό γιατί δεν έχει “προστάτες”…

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: 

Διόρθωσε πολύ από τα υψηλά των 1,6500-1,7000 στα 1,1000-1,1500 ευρώ και έκτοτε βελτιώνεται αργά και σταθερά. Αποτιμάται σε 23,5 εκατ. ευρώ, στη τιμή των 1,2750 ευρώ. Εκνευριστικά αργή στις κινήσεις της μετοχή κι αυτό γιατί δεν έχει “προστάτη”… Η εταιρεία έχει καταστεί ο αναμφισβήτητος ηγέτης του κλάδου και η όποια κινητικότητα παρατηρηθεί στον τομέα των μεγάλων έργων, τα οποία έχουν βαλτώσει τα τελευταία χρόνια, ασφαλώς και θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην βαθιά υποτιμημένη μετοχή. (P/BV:0,35)

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
  • ΤΙΜΗ: 1,2750 ευρώ
  • Κ/φση: 23,47 εκατ. ευρώ
  • P/BV: 0,35
Διάστημα Ελάχιστη Μέγιστη  %
7 ημερών 1,200 1,280 2,00
30 ημερών 1,125 1,280 7,59
3 μηνών 1,060 1,280 5,37
6 μηνών 1,060 1,410 -8,27
12 μηνών 1,060 1,590 -18,27

Η Ελαστρον δραστηριοποιείται παραγωγικά και εμπορικά στην Ελλάδα, καθώς και στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, μέσω θυγατρικών εταιρειών εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων. Εισάγει, επεξεργάζεται, παράγει και εμπορεύεται χαλυβουργικά προϊόντα, λαμαρίνες, είδη σιδήρου και άλλων μετάλλων και συναφή είδη, αναπτύσσοντας σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.

  • Παράγει, μεταξύ άλλων, χαλύβδινα επίπεδα φύλλα ψυχρής έλασης. Ιδρύθηκε ως Ε.Π.Ε. το 1958 και μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. το 1965, με την επωνυμία Καλπίνης – Σίμος.
  • Εδρεύει και έχει τις βασικές εγκαταστάσεις της στην περιοχή Αγιος Ιωάννης στον Ασπρόπυργο Αττικής ενώ έχει επεκταθεί στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, μέσω θυγατρικών.
  • Τον Ιούνιο του 2016 απορρόφησε την αρχικά κατά το ήμισυ θυγατρική της εταιρεία θερμομονωτικών πετασμάτων από επικαλυμμένα φύλλα χάλυβα Corus Καλπίνης – Σίμος, αποκτώντας το υπόλοιπο 50% των μετοχών που κατείχε η βρετανική British Steel του ομίλου Tata Group.

Image result for ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ

Κερδοφόρος για δεύτερο συνεχόμενο έτος, με τη βοήθεια έκτακτων εσόδων έστω, ήταν η εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων Ελαστρον το 2017, η οποία είχε καταγράψει επτά συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις με συνολικές ζημιές 22,9 εκατ. ευρώ, λόγω της αναιμικής εγχώριας ζήτησης και της πτώσης των τιμών, τη χρονική περίοδο 2009-2015.

• Συγχρόνως, με την ολοκλήρωση εκτεταμένων επενδύσεων το 2017 δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε το 2018 να αρχίσει την παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

• Τον Νοέμβριο του 2017, σε συνέχεια άλλου επενδυτικού προγράμματος μεγαλύτερου ύψους, ολοκλήρωσε επένδυση 3,4 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού και κτιριακού εξοπλισμού της, με επιχορήγηση 15%.

Επίσης, τον Ιανουάριο του 2018 εγκρίθηκε η ολοκλήρωση πολυετούς επενδυτικού της προγράμματος ύψους 12,8 εκατ. ευρώ, ενταγμένου στις διατάξεις του αναπτυξιακού ν. 3299/2004 και επιχορηγούμενου με ποσό 4,5 εκατ. ευρώ που έχει ήδη εισπραχθεί.

• Και το οποίο αφορούσε κτιριακών και ειδικών εγκαταστάσεων ποσού 2,3 εκατ. ευρώ, την προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού χαλυβουργικών προϊόντων ποσού 7,1 εκατ. ευρώ, την προσθήκη τεχνικού εξοπλισμού ποσού 2 εκατ. ευρώ και λοιπές επενδύσεις ποσού 1,4 εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο και τον Σκαραμαγκά Αττικής.

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ (Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 57.590 57.133 1 457 57.520 58.975 691.373 53.183
Λοιπό ενεργητικό 62.402 47.112 32 15.290 38.474 53.065 984.383 75.722
Σύνολο ενεργητικού 119.992 104.245 15 15.747 95.994 112.040 1.675.756 128.904
Ίδια κεφάλαια 69.248 69.324 0 -76 69.062 70.521 990.585 76.199
Μ/Μ χρέος 26.971 17.334 56 9.637 19.260 15.872 289.025 22.233
Βραχυπρόθεσμο 23.773 17.587 35 6.186 7.672 25.647 396.146 30.473
Σύνολο παθητικού 119.992 104.245 15 15.747 95.994 112.040 1.675.756 128.904
Πωλήσεις 89.078 70.088 27 18.990 60.965 51.708 1.173.505 90.270
Μεικτό κέρδος 12.412 10.153 22 2.259 5.615 4.104 137.042 10.542
EBITDA 5.153 3.844 34 1.309 1.864 663 54.213 4.170
EBIT 3.243 2.049 58 1.194 291 -680 35.156 2.704
Κέρδος προ φόρων 667 698 -4 -31 -1.125 -1.350 15.695 1.207
Φόροι 642 503 28 139 331 527 11.982 922
Καθαρό κέρδος 25 195 -87 -170 -1.456 -1.877 3.713 286
Μεικτό περιθώριο 13,9 14,5 -4 -0,6 9,2 7,9 11,7 11,7
Περιθώριο EBITDA 5,8 5,5 5 0,3 3,1 1,3 4,6 4,6
Περιθώριο EBIT 3,6 2,9 24 0,7 0,5 -1,3 3,0 3,0
Περιθώριο κέρδους π.φ. 0,7 1,0 -30 -0,3 -1,8 -2,6 1,3 1,3
Καθαρό περιθώριο 0,0 0,3 -100 -0,3 -2,4 -3,6 0,3 0,3
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 57,7 66,5 -13 -8,8 71,9 62,9 59,1 59,1
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 42,3 33,5 26 8,8 28,1 37,1 40,9 40,9
Μεικτή απόδοση ιδίων 1,0 1,0 0 0,0 -1,6 -1,9 1,6 1,6
Καθαρή απόδοση ιδίων 0,0 0,3 -100 -0,3 -2,1 -2,7 0,4 0,4
EBITDA/Ενεργητικό 4,3 3,7 16 0,6 1,9 0,6 3,2 3,2

ΟΜΩΣ ΣΤΟ 6ΜΗΝΟ του 2018 γύρισε πάλι σε ζημίες 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 67,04 εκατ. από 67,62 εκατ. ευρώ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 33,56 εκατ. από 29 εκατ. ευρώ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από πελάτες: 26,5 εκατ. από 21,8 εκατ. ευρώ.

  • ΚΕΡΔΗ 6Μ: ΖΗΜΙΕΣ 551 χιλ. από +507,6 χιλ. ευρώ, Κύκλος εργασιών: 53,3 εκατ. από 42,4 εκατ. Εbitda: 2,2 εκατ. από 3,7 εκατ. ευρώ. Ελεύθερες Ταμειακές ροές: -9,27 εκατ. από -5,2 εκατ. ευρώ

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 51,65 από 45,3 (μακρ. 24,75 από 20,3 εκατ. Και βραχ. 26,9 από 25 εκατ. ευρώ) ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 2,95 από 4,14 εκατ. ευρώ ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 48,75 εκατ. από 41,1 εκατ. ευρώ.