‘Εκλεισε το ανοδικό χάσμα ο ΓΔ, ποια η πιθανότερη κίνηση του

Εβδομαδιαίο Τεχνικό Σχόλιο 

Στηρίξεις 780 και 763 ===  Αντιστάσεις 798 και 825

Η αδυναμία διάσπασης του 828, όπως είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο εβδομαδιαίο σχόλιο μας, οδήγησε τις τιμές του Γενικού Δείκτη σε νέο χαμηλό, κλείνοντας έτσι το ανοδικό χάσμα, που είχε αφήσει ο δείκτης στο 782.

Η κίνηση της αγοράς κάτω από τις 800 μονάδες, από όπου διέρχεται ο ΚΜΟ 200 ημερών, επιβεβαιώνει ακόμη περισσότερο την αδυναμία του ΓΔ, ο οποίος δείχνει να κινείται προς την στήριξη των 763 μονάδων (S2).

Μια στήριξη αρκετά σημαντική, μιας και καθορίζει την ανοδική πορεία της αγοράς τα τελευταία δυο χρόνια..

………………

Παράρτημα Αποποίησης Ευθύνης

Αναλυτής: Αχιλλείου Αλέξης –

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου, 151 25, Μαρούσι, Ελλάδα, Τηλ: +30-210-81.73.000, E-mail:[email protected]

Οι πληροφορίες και οι απόψεις αυτής της έκθεσης παρέχονται από την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής η Τράπεζα), η οποία εποπτεύεται από την Τράπεζα της
Ελλάδος με Αρ. Αδείας Λειτουργίας 52/2/17.12.99.

Η Τράπεζα δεν έχει συνάψει καμία συμφωνία με τους εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων που απαρτίζουν τον, ή εξαρτώνται από τον καλυπτόμενο δείκτη για την διενέργεια
αυτού του τεχνικού σχολίου.

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς και απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως επαγγελματίες πελάτες, κατά την έννοια του Ν.3606/2007. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για αγορά, διακράτηση ή πώληση των χρηματοπιστωτικών μέσων που απαρτίζουν τον, ή εξαρτώνται από τον καλυπτόμενο δείκτη. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δεν δίνεται ότι είναι ακριβείς ή πλήρεις και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

Όλες οι απόψεις και εκτιμήσεις απαρτίζουν την άποψη του αναλυτή την ημέρα της σύνταξης του τεχνικού σχολίου και δίδονται καλή τη πίστη, αλλά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα χρηματοπιστωτικών μέσων επίσης υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και σε επενδυτικούς κινδύνους (δες προσυμβατική ενημέρωση κατά MIFID link  www.ibg.gr/IBGPublicSite /Files/Greek /Information ForMifid_V2_GR.pdf).

Οι επενδυτές πρέπει να εκλάβουν το παρόν ως ένα μόνο παράγοντα της επενδυτικής επιλογής τους. Πιστοποιούμε ότι η παρούσα έκθεση έχει εκπονηθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με την πολιτική αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων της Τράπεζας (δες προσυμβατική ενημέρωση κατά MIFID link http://www.ibg.gr/IBGPublicSite/Files /Greek/InformationForMifid_V2_GR.pdf), βασική συνιστώσα της οποίας αποτελεί η εγκατάσταση «Σινικών τειχών» που έχουν τεθεί μεταξύ διαφορετικών τμημάτων, έτσι ώστε η Τράπεζα να μπορεί να συμμορφώνεται με τις προβλέψεις των νόμων που αφορούν την εμπιστευτική πληροφόρηση και την κατάχρηση της αγοράς.

Η Τράπεζα ή οποιοδήποτε συνδεδεμένο με αυτή μέλος, μπορεί να έχει προσφέρει
χρηματοοικονομικές συμβουλές στους εκδότες των χρηματοπιστωτικών μέσων που απαρτίζουν τον, ή εξαρτώνται από τον καλυπτόμενο δείκτη τους τελευταίους 12 μήνες σε
σχέση με συμφωνίες για επενδυτική τραπεζική και μπορεί να εκτελέσει επιπρόσθετες συμφωνίες για επενδυτική τραπεζική με τους ανωτέρω εκδότες στο άμεσο μέλλον.

Η Τράπεζα ή συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα ενδέχεται να προβαίνουν σε συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων που απαρτίζουν τον, ή εξαρτώνται από τον καλυπτόμενο
δείκτη. Η Τράπεζα μπορεί να προβαίνει ή να επιδιώκει την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους προς τους εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων που
απαρτίζουν τον, ή εξαρτώνται από τον καλυπτόμενο δείκτη.

Συνεπώς, οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν ότι ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να επηρεάσει την αντικειμενικότητα της έκθεσης. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης, η αντιγραφή της, η επανεκτύπωσή της και η μετάδοσή της για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την έγγραφη άδεια της Τράπεζας.

Πιστοποίηση Αναλυτή

Ο συντάκτης αναλυτής του παρόντος πιστοποιεί ότι όλες οι διατυπωθείσες εκτιμήσεις εκφράζουν επακριβώς τις προσωπικές του απόψεις. Ο αναλυτής επίσης πιστοποιεί ότι
κανένα μέρος του μισθού του ήταν, είναι, ή θα υπάρξει, άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με τις συγκεκριμένες συστάσεις ή απόψεις οι οποίες αναφέρονται στο παρόν

Print Friendly, PDF & Email
* ,