ΕΙΟΡΑ: Eρευνα για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ) διενεργεί διαδικτυακή έρευνα γιατην εφαρμογή της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (InsuranceDistributionDirective – IDD),η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον ν. 4583/2018.

Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εμπειρία των ενδιαφερόμενων φορέων και των συμμετεχόντων στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης απότην εφαρμογή της IDD, ειδικά για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης συμβουλής και των πωλησιακών μεθόδων, και την επίδραση της IDDστους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μικρού και μεσαίου μεγέθους, καθώς καιη συλλογή προτάσεων για περαιτέρω βελτιώσεις.

Η προθεσμία για τη συμμετοχή στην έρευνα λήγει την 1η Φεβρουαρίου 2021 και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΙΟΡΑ, μέχρι το τέλος του 2021.

Περισσότερες πληροφορίες και η έρευνα (μόνο στην αγγλική γλώσσα) διατίθενται στον δικτυακό τόπο της EIOPA:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IDDApplicationSurvey