Ειδησεοφωνική Ελλάς: Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 02.09.2020 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “NEWSPHONE HELLAS S.A.”.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ”, που πραγματοποιήθηκε στις 02-09-2020 και ώρα 15:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου οκτώ (8) μέτοχοι κατέχοντες συνολικά 20.908.777 μετοχές και ψήφους, που αντιστοιχούν στο 75,09% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε 8.354.400 € διαιρούμενο σε 27.848.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 €, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ’ όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Θέμα  1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,09% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι  ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σε απλή και  ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΝΑΙ=  (100%) 20.908.777 ψήφοι          ΟΧΙ= (0%) 0 ψήφοι        ΠΑΡΩΝ= (0%) 0 ψήφοι

Θέμα  2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας για τη χρήση 2019 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,09% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Εγκρίθηκε  η συνολική διαχείριση της εταιρείας  και απηλλάγησαν  οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2019.