Ειδησεοφωνική Ελλάς: Ανακοίνωση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 24.06.2020 της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την εταιρία “ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ” (ο “Προτείνων”) για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας “ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ” (η “Εταιρία”), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας:

Κατά την 10.07.2020, ο Προτείνων  απέκτησε 24.303 κοινές, ονομαστικές, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0.09% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 0,47 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 11.422,41 Ευρώ.

Κατά την 13.07.2020, ο Προτείνων απέκτησε 5.100 κοινές, ονομαστικές, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0.02% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 0,47 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 2.397,00 Ευρώ.