Έδραση – Χ. Ψαλλίδας: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

 ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 339301000

ΑΡ.ΜΑΕ: 13512/06/Β/86/35

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  23ης Ιουλίου 2018,  καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας “ΕΔΡΑΣΗ-Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με ΑΡ. ΜΑΕ 13512/06/Β/86/35 σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 5η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην έδρα της Εταιρίας στο Κορωπί, 47ο χλμ. Αττικής Οδού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017-31.12.2017 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ονΑπαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017.

Θέμα 3ονΕκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.2018.

Θέμα 4ονΕπικύρωση όλων των πράξεων και αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2017-31.12.2017.

Θέμα 5ονΧορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920.

Θέμα 6ον Λήψη απόφασης για τροποποίηση της ημερομηνίας των Ισολογισμών μετασχηματισμού για τη συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. , EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ENVIPROSYSTEMS ATE με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη όπως επικυρώθηκε από την απόφαση 779/2015 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Θέμα 7ον : Ενημέρωση των μετόχων για την πρόοδο  εφαρμογής της απόφασης 779/15 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την εξυγίανση της εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 106β του Πτ.Κ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η  Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24η  Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης και η τυχόν Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει την 8η Οκτωβρίου 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 15:00, στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Περαιτέρω, με βάση τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 Α του Κ.Ν. 2190/20, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση:

Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε κοινή μετοχή της Εταιρίας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η “Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με  την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την “Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.” ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης της 5η Σεπτεμβρίου 2018 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι  κατά την έναρξη της 31η Αυγούστου 2018 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την  2α  Σεπτεμβρίου 2018.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις άνω διατάξεις του άρθρου 28α’ του Κ.Ν. 2190/20, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση σύγκλησης της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα Συνέλευσης της   24ης Σεπτεμβρίου 2018 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της  20ης Σεπτεμβρίου 2018 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την   21η  Σεπτεμβρίου 2018.

Σε περίπτωση σύγκλησης της Β΄ Τακτικής  Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Β’ Τακτικής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 8ης Οκτωβρίου 2018 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της 4ηςΟκτωβρίου 2018 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την  5ηΟκτωβρίου 2018.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις άνω διατάξεις του άρθρου 28α’ του Κ.Ν. 2190/1920 , ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης.

Διαθέσιμες πληροφορίες και έγγραφα:

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους κειμένου της πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπου παρατίθενται αναλυτικά (α) τα Δικαιώματα Συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 5ηςΣεπτεμβρίου 2018, καθώς και στις τυχόν επαναληπτικές αυτής (β) η Διαδικασία για την Άσκηση του Δικαιώματος Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου και (γ) τα Δικαιώματα Μειοψηφίας, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής, 47ο χιλ. Αττικής Οδού (τμήμα μετόχων της Εταιρείας υπεύθυνος Βασίλειος Ραγκαβάς) και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.edrasis.gr

Κορωπί,  23η  Ιουλίου  2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ