ΕΧΑΕ: Υπολογισμός Υποθετικού Κεφαλαίου 30/10/2020

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (CRR) και του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (EMIR), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ATHEXClear) κοινοποιεί τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό του υποθετικού κεφαλαίου με ημερομηνία αναφοράς 30/10/2020.

Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ATHEXClear
Αναγνωριστικός κωδικός κεφαλαίου εκκαθάρισης Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Παραγώγων
Ημερομηνία υπολογισμού 2020 10 30
Υποθετικό κεφάλαιο (KCCP) EUR 0
Άθροισμα των προχρηματοδοτούμενων εισφορών (DFCM) EUR 7 810 326
Ποσό των προχρηματοδοτούμενων χρηματοοικονομικών πόρων που απαιτείται να χρησιμοποιηθούν, πριν χρησιμοποιηθούν οι εισφορές των υπόλοιπων εκκαθαριστικών μελών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης (DFCCP) EUR 647 344
Συνολικός αριθμός των εκκαθαριστικών μελών (Ν) 19
Συντελεστής συγκέντρωσης (β) 0. 580
Συνολικό ποσό του αρχικού περιθωρίου EUR 59 137 072