ΕΧΑΕ: Υπολογισμός Υποθετικού Κεφαλαίου 29/01/2021

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (CRR) και του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (EMIR), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ATHEXClear) κοινοποιεί τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό του υποθετικού κεφαλαίου με ημερομηνία αναφοράς 29/01/2021.

Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ATHEXClear
Αναγνωριστικός κωδικός κεφαλαίου εκκαθάρισης Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Παραγώγων
Ημερομηνία υπολογισμού 2021 01 29
Υποθετικό κεφάλαιο (KCCP) EUR 0
Άθροισμα των προχρηματοδοτούμενων εισφορών (DFCM) EUR 11 785 428
Ποσό των προχρηματοδοτούμενων χρηματοοικονομικών πόρων που απαιτείται να χρησιμοποιηθούν, πριν χρησιμοποιηθούν οι εισφορές των υπόλοιπων εκκαθαριστικών μελών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης (DFCCP) EUR  562 364
Συνολικός αριθμός των εκκαθαριστικών μελών (Ν) 19
Συντελεστής συγκέντρωσης (β) 0. 479
Συνολικό ποσό του αρχικού περιθωρίου EUR 73 014 688