ΕΧΑΕ: Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX
Ημερομηνία συναλλαγής
Είδος συναλ.
Ποσότητα
Χρηματοπιστωτικό μέσο
Συνολική αξία (ευρώ)
1
13.05.2021
12.05.2021
Αγορά
294
Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)
1.230,64
2
13.05.2021
12.05.2021
Πώληση
529
Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)
2.220,03
3
14.05.2021
13.05.2021
Πώληση
825
Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)
3.456,17
4
14.05.2021
13.05.2021
Αγορά
5
ΣΜΕ ΕΧΑΕ
2.045,00
5
14.05.2021
13.05.2021
Πώληση
5
ΣΜΕ ΕΧΑΕ
2.046,00

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).