ΕΧΑΕ: Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τις διατάξεις του αρ. 6 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX Ημερομηνία συναλλαγής Είδος συναλ. Ποσότητα Χρηματοπιστωτικό μέσο Συνολική αξία (ευρώ)
1 06.04.2021 01.04.2021 Αγορά 1.243 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 4.913,92
2 06.04.2021 01.04.2021 Πώληση 25 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 99,25
3 06.04.2021 01.04.2021 Πώληση 7 ΣΜΕ ΕΧΑΕ 2.767,00
4 07.04.2021 06.04.2021 Αγορά 2.948 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 12.091,10
5 07.04.2021 06.04.2021 Πώληση 223 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 914,30
6 07.04.2021 06.04.2021 Πώληση 27 ΣΜΕ ΕΧΑΕ 11.053,00

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).