ΕΧΑΕ: Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τις διατάξεις του αρ. 6 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX Ημερομηνία συναλλαγής Είδος συναλ. Ποσότητα Χρηματοπιστωτικό μέσο Συνολική αξία (ευρώ)
1 10.03.2021 09.03.2021 Αγορά 1.240 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 4.716,96
2 10.03.2021 09.03.2021 Πώληση 248 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 942,40
3 11.03.2021 10.03.2021 Αγορά 1.680 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 6.370,61
4 11.03.2021 10.03.2021 Πώληση 248 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 953,56
5 12.03.2021 11.03.2021 Αγορά 542 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 2.113,80
6 12.03.2021 11.03.2021 Πώληση 1.100 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 4.305,00
7 12.03.2021 11.03.2021 Αγορά 124 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 489,80
8 12.03.2021 11.03.2021 Αγορά 1 ΣΜΕ ΕΧΑΕ 388,00
9 12.03.2021 11.03.2021 Πώληση 10 ΣΜΕ ΕΧΑΕ 3.900,00

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).