ΕΧΑΕ: Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τις διατάξεις του αρ. 6 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

16.12.2020

15.12.2020

Αγορά

130

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

511,55

2

16.12.2020

15.12.2020

Αγορά

57

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

22.370,00

3

16.12.2020

15.12.2020

Πώληση

57

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

22.541,00

4

17.12.2020

16.12.2020

Αγορά

1.402

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

5.524,26

5

17.12.2020

16.12.2020

Πώληση

200

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

786,00

6

17.12.2020

16.12.2020

Αγορά

17

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

6.692,00

7

17.12.2020

16.12.2020

Πώληση

16

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

6.369,00

8

18.12.2020

17.12.2020

Αγορά

923

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

3.583,97

9

18.12.2020

17.12.2020

Αγορά

20

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

7.790,00

10

18.12.2020

17.12.2020

Πώληση

24

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

9.416,00

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).