ΕΧΑΕ: Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τις διατάξεις του αρ. 6 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX Ημερομηνία συναλλαγής Είδος συναλ. Ποσότητα Χρηματοπιστωτικό μέσο Συνολική αξία (ευρώ)
1 10.12.2020 09.12.2020 Πώληση 130 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 513,50
2 10.12.2020 09.12.2020 Αγορά 930 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 3.696,60
3 10.12.2020 09.12.2020 Πώληση 8 ΣΜΕ ΕΧΑΕ 3.199,00
4 11.12.2020 10.12.2020 Αγορά 851 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 3.270,67
5 11.12.2020 10.12.2020 Πώληση 1.112 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 4.243,91
6 11.12.2020 10.12.2020 Αγορά 8 ΣΜΕ ΕΧΑΕ 3.040,00
7 11.12.2020 10.12.2020 Πώληση 2 ΣΜΕ ΕΧΑΕ 777,00

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).