ΕΧΑΕ: Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τις διατάξεις του αρ. 6 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX Ημερομηνία συναλλαγής Είδος συναλ. Ποσότητα Χρηματοπιστωτικό μέσο Συνολική αξία (ευρώ)
1 18.09.2020 17.09.2020 Αγορά 2.953 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 8.775,16
2 18.09.2020 17.09.2020 Πώληση 2.755 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 8.176,74
3 18.09.2020 17.09.2020 Αγορά 225 ΣΜΕ ΕΧΑΕ 77.837,10
4 18.09.2020 17.09.2020 Πώληση 239 ΣΜΕ ΕΧΑΕ 71.242,00
5 21.09.2020 18.09.2020 Πώληση 607 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 1.800,40
6 21.09.2020 18.09.2020 Αγορά 1.650 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 4.895,50
7 21.09.2020 18.09.2020 Αγορά 26 ΣΜΕ ΕΧΑΕ 7.298,94
8 21.09.2020 18.09.2020 Αγορά 1 ΣΜΕ ΕΧΑΕ 295,00
9 21.09.2020 18.09.2020 Πώληση 116 ΣΜΕ ΕΧΑΕ 34.888,16
10 21.09.2020 18.09.2020 Πώληση 34 ΣΜΕ ΕΧΑΕ 10.115,00

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).