ΕΧΑΕ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. – Απόκτηση Ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις ομολογίες της Εταιρείας COSTAMARE

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της 20ης Μαΐου2021, εγκρίθηκε η αίτησή της για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού διαπραγματευτή επί των ομολογιών της εταιρείας  “COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC“. Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω προϊόντων ορίστηκε η ΤΕΤΑΡΤΗ 26 Μαΐου 2021.