ΕΧΑΕ: Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (ν. 3556/2007)

Η THE LONDON & AMSTERDAM TRUST COMPANY LTD με γραπτή γνωστοποίηση της προς την Εταιρεία στις 07.06.2022 ενημέρωσε ότι, ως αποτέλεσμα συναλλαγής στις 01.06.2022, οι ROVIDA HOLDINGS LTD and RR INVESTMENT COMPANY LTD κατέχουν πλέον άμεσα το 4,1891% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 5,01% προ της συναλλαγής.

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

  • The London and Amsterdam Trust Company Ltd
  • Rovida Holdings Limited (2,06%) και RR Investment Company Ltd (2,13%)