ΕΧΑΕ: Εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος για το 2014

Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 31.12.2020 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος για την εταιρική χρήση 2014. Μετά την παραπάνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2014 που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι κκ. Μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα της χρήσης 2014 της Εταιρείας μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές (IR) της Εταιρείας (τηλ. 210 3366708, email: ir@athexgroup.gr) για την ανάληψη του το συντομότερο δυνατό.