ΕΧΑΕ: Δελτίο Τύπου Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων -Χρηματιστήριο Αθηνών

13 Μαρτίου 2018

Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων – Χρηματιστήριο Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

  • Αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της εταιρίας “ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.” (ISIN:GRS510003015), η οποία πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 3 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 4 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,30. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 έως και την Πέμπτη 5 Απριλίου 2018, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των 13.341.021 δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται από την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 έως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018.
  • Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.” (ISIN: GRS496003005) λόγω ακύρωσης 4.895.464 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.