ΕΧΑΕ: Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας Ίντεργουντ – Ξυλεμπορία

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε

Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.“, από σήμερα, Τετάρτη 12 Μαΐου 2021, διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι η εταιρία προέβη την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 σε δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης της χρήσης 2020,  με έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή με σύμφωνη γνώμη ? ουσιώδη αβεβαιότητα, που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας.