ΕΧΑΕ: Απόκτηση Ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις μετοχές της ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ από τη ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Η “ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών  του Χρηματιστηρίου  Αθηνών με την από 11 Φεβρουαρίου 2021 συνεδρίασή της ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας “ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.”, από την εταιρία – Μέλος “BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021.
Η Εκδότρια έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξής βασικούς όρους:
1. Η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές Ειδικής Διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.