ΕΧΑΕ: Απόκτηση Ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις μετοχές της BriQ Properties από ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Η ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  γνωστοποιεί  ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας αγορών του  Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 17 Φεβρουαρίου 2021 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από την εταιρεία της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας ” BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.”  προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 22 Φεβρουαρίου 2021.
Η Εκδότρια έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξής βασικούς όρους:
1. Η ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές Ειδικής Διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.