ΕΧΑΕ: Ανακοίνωση

Δελτίο Τύπου

Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών

EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” και “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.”

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 02 Μαΐου 2018 ανακοίνωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μετοχές των εταιριών “EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” και “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.” παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 17 του ν.3371/2005, έως ότου δημοσιοποιήσουν την ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο που έληξε την 31.12.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007.

H συνέχιση της αναστολής των ανωτέρω μετοχών κρίνεται αναγκαία, διότι δε διασφαλίζεται η πλήρης και ορθή πληροφόρηση που απαιτείται για την ενημέρωση των επενδυτών, καθώς και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών των εν λόγω εταιριών.

Print Friendly, PDF & Email