ΕΧΑΕ: Ανακοίνωση

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σε συνέχεια της από 2.6.2022 ανακοίνωσής της σχετικά με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 2.6.2022, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε αυθημερόν εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:

 1. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Αλέξιος Πιλάβιος, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Ιωάννης Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 4. Κωνσταντίνος Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 5. Δημήτριος Δόσης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 6. Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 7. Ιωάννης Εμίρης, μη εκτελεστικό μέλος
 8. Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 9. Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 10. Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 11. Ιωάννης Κυριακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
 12. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 13. Παντελής Τζωρτζάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του Ν. 4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας που ορίστηκε με τις από 3.6.2021 και 28.6.2021 αποφάσεις του ΔΣ συγκροτήθηκε στις 3.6.2022 εκ νέου σε σώμα και όρισε τον Πρόεδρό της ως ακολούθως:

Πρόεδρος:   Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Μέλη:          Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ιωάννης Κυριακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της 30.5.2019 με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι 30.5.2023, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Αντίγραφο Πρακτικού Νο. 154 της συνεδρίασης της Επ. Ελέγχου – Συγκρότηση σε Σώμα