ΕΧΑΕ: Αγοραπωλησία μετοχών από Εurobank equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX Ημερομηνία συναλλαγής Είδος συναλ. Ποσότητα Χρηματοπιστωτικό μέσο Συνολική αξία (ευρώ)
1 19.09.2019 18.09.2019 Αγορά 1.215 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 5.721,06
2 19.09.2019 18.09.2019 Πώληση 234 ΣΜΕ EXAE 1.098,36
3 19.09.2019 18.09.2019 Αγορά 57 ΣΜΕ EXAE 27.346,20
4 19.09.2019 18.09.2019 Πώληση 67 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 32.529,84
5 20.09.2019 19.09.2019 Πώληση 2.144 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο) 10.157.59
6 20.09.2019 19.09.2019 Αγορά 131 ΣΜΕ EXAE 63.126,78
7 20.09.2019 19.09.2019 Πώληση 118 ΣΜΕ EXAE 57.493,32

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).