ΕΑΒ: Αποκαρδιωτική η εικόνα από τους ορκωτούς ελεγκτές, θα την σώσουν τα F-16;

Χωρίς τέλος είναι οι ζημίες της ΕΑΒ. Η εταιρεία, αφού επιχορηγήθηκε με περίπου 600 εκατ. ευρώ τη διετία 2017-2018, τελικά εμφάνισε πέρυσι νέες ζημίες περίπου 40 εκατ. ευρώ, μέσα από κύκλο εργασιών που μόλις ξεπέρασε τα 50 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα του 2018 δημοσιοποιήθηκαν από τη διοίκηση της επιχείρησης και δείχνουν ότι όλα τα οικονομικά μεγέθη της πέρυσι μεταβλήθηκαν προς το δυσμενέστερο.

ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Τουλάχιστον με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης της ΕΑΒ, καθώς σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών η κατάσταση μπορεί να είναι ακόμη πιο ζοφερή. Ειδικότερα, οι ορκωτοί λογιστές στο σημείωμά τους στις οικονομικές καταστάσεις αμφισβητούν:

Τα αποθέματα ύψους 85,8 εκατ. ευρώ και το κόστος πωλήσεων της εταιρείας ύψους 59,5 εκατ. ευρώ καθώς, όπως αναφέρουν οι ορκωτοί λογιστές, «δεν κατέστη δυνατόν να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την επιβεβαίωση των (προαναφερόμενων) λογαριασμών».

Η εταιρεία, για παράδειγμα, προχώρησε στην απογραφή υλικών μόνον σε όσα έχουν αξία άνω των 500.000 ευρώ (ανά κατηγορία υλικού), ενώ για τα μικρότερης αξίας ο έλεγχος γίνεται στη χρήση του 2019. Απαιτήσεις ύψους 5,2 εκατ. ευρώ και προκαταβολές 0,27 εκατ. ευρώ, καθώς δεν προσκομίσθηκαν τα κατάλληλα έγραφα.

Την πρακτική της εταιρείας να μην καταλογίσει φορολογικές προσαυξήσεις ύψους 37 εκατ. ευρώ και οι οποίες κατά το ποσό των 4,4 εκατ. ευρώ βαρύνουν τα καθαρά αποτελέσματα και την καθαρή θέση του 2018 (ενώ τα υπόλοιπα τις προγενέστερες χρήσεις).

Τη διενέργεια προβλέψεων ύψους 180.000 ευρώ για φορολογικές διαφορές για τα έτη 2005-2018, με δεδομένο ότι ο φορολογικός έλεγχος που διενεργήθηκε μόνον για την περίοδο 2001-2004 είχε καταλογίσει φορολογικές διαφορές ύψους 284 εκατ. ευρώ (χωρίς μάλιστα σε αυτές να περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις).

Τη βιωσιμότητα της επιχείρησης με δεδομένο ότι εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 177 εκατ. ευρώ και αρνητικά κεφάλαια κίνησης ύψους 346,4 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις πέρυσι ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, όταν το κυκλοφορούν ενεργητικόανήλθε σε 662 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΡΗ ΠΗΓΗ