Ε. Παΐρης: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29/10

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας

“Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Πλαστικών”

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά την από 29.09.2020 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία “Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Πλαστικών” με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000με Α.Φ.Μ. 094046874 και κωδικό ISIN: GRS275073005 (εφεξής η “Εταιρία“), συγκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (GMT +03:00), στα γραφεία στην έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής Θέση Γκορυτσά, Τ.Κ. 19300, προκειμένου οι κ.κ. Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Τροποποίηση όρων του από 08/04/2020 υπογραφέντος Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέμα 2ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως στο παραπάνω θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 29ης Οκτωβρίου 2020, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, χωρίς να μεσολαβήσει νεότερη πρόσκληση σε αυτήν, την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. (GMT +03:00), στα γραφεία στην έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής Θέση Γκορυτσά, Τ.Κ. 19300. Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας, η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του Θέματος 1ου της Ημερήσιας Διάταξης στην αρχική συνεδρίαση είναι η αυξημένη, δηλαδή ½ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και η αναγκαία πλειοψηφία επίσης η αυξημένη, δηλαδή 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν, η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα, δηλαδή οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Εταιρία “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της 24ης Οκτωβρίου 2020 (“Ημερομηνία Καταγραφής”).

Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 5ης Νοεμβρίου 2020, μπορούν να συμμετάσχουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Ειδικότερα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη της Ημερομηνίας Καταγραφής, ήτοι της 24ης.10.2020, δηλαδή της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης.10.2020 (άρθρο. 124 παρ. 6 Ν. 4548/2018, δεδομένου ότι η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την αρχική).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως πιστοποιείται ηλεκτρονικά βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Οι Μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, κατά τα παρακάτω υπό ΙΙ εκτεθέντα. Οι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους υποβάλλουν τη ψήφο τους κατά τη συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη προς τούτο προθεσμία, ούτε προθεσμία ειδοποίησης συμμετοχής στη συνέλευση – μόνο ο διορισμός του αντιπροσώπου έχει προθεσμία, ως αυτή τίθεται παρακάτω υπό ΙΙ. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. To Θέμα 1ο της Ημερήσιας Διάταξης υπόκειται σε δεσμευτική ψήφο των μετόχων, ενώ το Θέμα 2ο δεν υπόκειται σε ψηφοφορία, αλλά μπορούν οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι αυτών να εκφράσουν κάποια θέση και άποψη. Οι εναλλακτικές επιλογές ψηφοφορίας για το Θέμα 1ο της Ημερήσια Διάταξης είναι οι εξής: υπέρ∙ κατά∙ αποχή. Ο αντιπρόσωπος των μετόχων μπορεί να μη λάβει οδηγίες ψηφοφορίας και να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

 

ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου ή εκπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας http://www.pairis.gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82 και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Ασπρόπυργος Αττικής, Θέση Γκορυτσά, Τ.Κ. 19300, τηλ.: +30 210 5515500). Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και υποβάλλονται συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρίας στην ανωτέρω διεύθυνση, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. (GMT +03:00). Σε περίπτωση Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. (GMT +03:00).

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της ‘Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄.

 

ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρ. 141 του Ν. 4548/2018:

  1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην αρχική ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, ως έχει συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 13η Οκτωβρίου 2020. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2020 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρίας.
  2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 21η Οκτωβρίου 2020, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 22α Οκτωβρίου 2020.
  3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 23η Οκτωβρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
  4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 23η Οκτωβρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση υπό 3 ως άνω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως πιστοποιείται ηλεκτρονικά βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: http://www.pairis.gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82

IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο σύνδεσμο: http://www.pairis.gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82 και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Ασπρόπυργος Αττικής, Θέση Γκορυτσά, Τ.Κ. 19300, τηλ.: +30 210 5515500), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.