Ε. Παΐρης: Αποφάσεις έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας

“Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Πλαστικών”

αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000

της 29ης Οκτωβρίου 2020

Η εταιρεία με την επωνυμία “Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών” (κωδικός ISIN: GRS275073005) [εφεξής η “Εταιρεία”], ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 29.10.2020 και ώρα 11:00 π.μ. (GMT +03:00) πραγματοποιήθηκε στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 6 μέτοχοι που εκπροσωπούν 2.838.710  μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 57,10% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κατά συνέπεια υπήρξε η νόμιμη απαρτία μετέπειτα πλειοψηφία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην ως άνω Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Επί του 1ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Αποφασίστηκε η τροποποίηση όρων του από 08.04.2020 Προγράμματος Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου [το “Πρόγραμμα”], οι οποίου αφορούν στις εμπράγματες ασφάλειες προς τις ομολογιούχους τράπεζες και συγκεκριμένα στις προσημειώσεις υποθήκης επί ακινήτων κυριότητας της Εταιρείας και του πλασματικού ενεχύρου επί εγκατεστημένου σε αυτά μηχανολογικού εξοπλισμού.

Αποφασίστηκε επίσης, η παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησης για την τελική διαμόρφωση και οριστικοποίηση του ακριβούς περιεχομένου της τροποποίησης των εν λόγω όρων και την υπογραφή της τροποποιητικής πράξης του Προγράμματος με τις συμβαλλόμενες ομολογιούχους τράπεζες.

Ακόμη, αποφασίστηκε η παροχή ευρείας εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να τροποποιεί, εφεξής, αυτό, ως αρμόδιο εταιρικό όργανο, κατά την απόλυτη κρίση του και προς το εταιρικό συμφέρον της Εταιρείας τους όρους του Προγράμματος.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

Ψήφοι υπέρ: 2.838.710  που αναλογούν στο 57,10% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων/αντιπροσωπευόμενων μετόχων.

Ψήφοι κατά: 0.

Αποχή: 0.

Επί του 2ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Δεν υπήρξαν περαιτέρω θέματα και ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση.