Ε. Παΐρης: Ανακοίνωση

Η εταιρεία με την επωνυμία “Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών” [εφεξής η “Εταιρεία“], κατ’ άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια της από 26.11.2020 ανακοίνωσης της Εταιρείας, γνωστοποιεί με την παρούσα σε αυτό, ότι χθες, 15.12.2020, η Εταιρεία εξέδωσε το σύνολο των κοινών, ανωνύμων, κατά αύξοντα αριθμό αριθμούμενων, μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά, Ομολογιών Α Σειράς του Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου – που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003 ως ισχύουν και διατέθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση – ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης Ομολογίας ίσης προς ένα ευρώ (1,00) και συνολικής ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (8.264.000).

Τις Ομολογίες ΑΆ Σειράς κάλυψαν και ανέλαβαν, με ιδιωτική τοποθέτηση, οι ομολογιούχοι δανείστριες τράπεζες ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. [εφεξής οι “Ομολογιούχοι Δανείστριες“] ως εξής:

Ομολογιούχοι Ποσοστό Συμμετοχής Αριθμός Ομολογιών Συνολική Ονομαστική Αξία (Ευρώ)
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 31,87%  2.634.000  2.634.000
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 27,25%  2.252.000  2.252.000
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 26,36%  2.178.000  2.178.000
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 14,52%  1.200.000  1.200.000
Σύνολο 100,00%  8.264.000  8.264.000

Εκταμιεύθηκε, έτσι, λογιστικά η Α’ Σειρά του Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( 8.264.000), όπως προβλέπεται από τo από 08.04.2020 υπογραφέν με τις Ομολογιούχους Δανείστριες Πρόγραμμα του Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει της από 26.11.2020 Πρόσθετης Πράξης Τροποποίησης.

Το  προϊόν των Ομολογιών Ά Σειράς θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τις Ομολογιούχους Δανείστριες. Με τις ανωτέρω, επομένως, λογιστικές εκταμιεύσεις ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναχρηματοδότηση των εν λόγω δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται στο επενδυτικό κοινό, ότι η περίοδος διαθεσιμότητας των Ομολογιών Β’ Σειράς είναι μέχρι 28.08.2021 και ότι το προϊόν αυτών θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρείας.