Ε. Παΐρης: Ανακοίνωση

Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 9μηνο της τρέχουσας χρήσεως, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου κατά το εννεάμηνο 2020 και η μεταβολή του 3ου τριμήνου 2020 με τα αντιστοιχία στοιχεία του έτους 2019 κυμάνθηκε ως εξής:

Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πορεία της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, οι επιπτώσεις της, δεν αναμένεται να έχουν ουσιαστική επίδραση στη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το τέταρτο τρίμηνο του 2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020