Δρομέας: Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2020
Η Εταιρία “ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ”με τον διακριτικό τίτλο “ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ” ανακοινώνει το επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο για την χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χ.Α. ως ακολούθως:
1. Ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 στο Χ.Α. την 3η Απριλίου 2020.
2. Δημοσίευση αποτελεσμάτων χρήσης 2019 στον ιστότοπο της εταιρίας μας www.dromeas.gr την3ηΑπριλίου 2020.
3. Ανακοινώνεται η μετάθεση ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας από την 02/06/2020 στις 16/06/2020, προκειμένου να προστεθεί στην Ημερήσια Διάταξη το θέμα: Τροποποίηση/Εναρμόνιση του Καταστατικού με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, να αναδιατυπωθούν νόμιμα οι αναφερόμενοι στην  από 08/05/2020 Πρόσκληση όροι ορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων και να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που ορίζουν οι κανόνες δημοσιότητας.  Προς ενημέρωση των μετόχων θα ακολουθήσει δημοσίευση νέας Πρόσκλησης σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16.06.2020
Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2020