Διαβάζοντας τα αποτελέσματα της Lamda Development: Ήταν ζημιογόνο το γ’ τρίμηνο του 2019;

Διαβάζοντας κάποιος τον πιο πάνω τίτλο θα σκεφθεί ότι πρόκειται για λάθος. Κάτι τέτοιο δεν γράφτηκε από τα δεκάδες ενημερωτικά μέσα, που ασχολήθηκαν με την ετεροχρονισμένη ανακοίνωση της Lamda Development για τα αποτελέσματα της περιόδου Ιανουαρίου –Σεπτεμβρίου 2019 (η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων έγινε ετεροχρονισμένα κατόπιν αιτήματος της εταιρείας, χωρίς όμως να αναφέρει τους λόγους).

Ελάχιστοι θα είναι αυτοί που θα σκεφθούν ότι ο τίτλος δεν είναι λάθος και καταγράφει την πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτυπώνει τα αποτελέσματα της εταιρείας για το γ΄τρίμηνο του 2019, δηλαδή για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2019 και όχι για το σύνολο της περιόδου αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, δηλαδή για το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019.

Ανεξάρτητα από το εάν αυτά τα αποτελέσματα σήμερα κάποια σημασία ή όχι – η Lamda Development έχει «αλλάξει πίστα» μετά τις εξελίξεις στο «Ελληνικό» και η αύξηση κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ που στο μεταξύ ολοκληρώθηκε μετά το πέρας ετου εννεαμήνου, έχουν αλλάξει τα δεδομένα σχετικά με το μέγεθος και την περιουσία της εταιρείας – μπορούμε να βγάλουμε δύο χρήσιμα συμπεράσματα:

1.       Οποιος θέλει να έχει σωστή ενημέρωση σχετικά με βασικά οικονομικά στοιχεία μιας οποιασδήποτε εταιρείας θα πρέπει τουλάχιστον να διαβάσει τις οικονομικές καταστάσεις. Οι πληροφορίες δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά αποτελούν το βασικότερο στοιχείο ενημέρωσης, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε νέες οδούς πληροφόρησης.
2.       Τα βασικά οικονομικά μεγέθη μπορούν να μεταβάλλονται από τρίμηνο σε τρίμηνο για διάφορους λόγους που δεν σχετίζονται με τα έσοδα και τα έξοδα, αλλά με τη μεταβολή των συνθηκών της οικονομίας/αγοράς ή και της αλλαγής λογιστικών προτύπων.
Διαβάζοντας λοιπόν τα αποτελέσματα της εταιρείας Lamda Development για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 προκύπτουν τα εξής:

Α. Περίοδος γ’ τριμήνου 2019
– Τα έσοδα του ομίλου από τα εμπορικά κέντρα που εκμεταλλεύεται ανήλθαν σε 20,049 εκατ. ευρώ από 19,228 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, δηλαδή αυξήθηκαν 4,27%.
– Ο όμιλος είχε αρνητικές διαφορές από τη μεταβολή της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα κατά 2,991 εκατ. ευρώ ενώ έκανε και έξοδα 3,636 εκατ. ευρώ, τα οποία σχετίζονται με τις επενδύσεις στα ακίνητα. Στα έξοδα προστέθηκαν επιπλέον 5,815 εκατ. ευρώ για δαπάνες που αφορούσαν στο έργο του «Ελληνικού». Στα έξοδα συμπεριελήφθησαν 2,561 εκατ. ευρώ που αφορούσαν αμοιβές και έξοδα προσωπικού.
Όλες αυτές οι δαπάνες μαζί με κάτι άλλες λιγότερο σημαντικές αφαιρέθηκαν από τις πωλήσεις και έμεινε ένα ποσό 4,742 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό όμως έγινε αρνητικό καθώς η εταιρεία επιβαρύνθηκε με τόκους δανείων 7,214 εκατ. ευρώ.
Ετσι, το αποτέλεσμα προ φόρων που προέκυψε ήταν ζημιές 2,347 εκατ. ευρώ. Επίσης η εταιρεία επιβαρύνθηκε με φόρους 2,906 εκατ. ευρώ και το αποέλεσμα μετά φόρων διαμορφώθηκε σε ζημιές 5,253 εκατ. ευρώ.
Πέρυσι στο γ΄τρίμηνο το αντίστοιχο αποτέλεσμα ήταν κέρδη 2,732 εκατ. ευρώ.

Β. Περίοδος 9μήνου Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2019
Οι πωλήσεις του ομίλου στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 ανήλθαν σε 59,560 εκατ. ευρώ και παρουσίασαν αύξηση μόλις 3,2% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2018.
Στο σύνολο του 9μήνου οι μεταβολές εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα ήταν θετικές κατά 46,696 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια αυξήθηκε η αξία των ακινήτων που η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της. Το ίδιο είχε γίνει και το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και το ποσό τότε ήταν 45,585 εκατ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα,  ο όμιλος έκανε έξοδα 8,358 εκατ. ευρώ σχετικά με τις επενδύσεις σε ακίνητα και 5,815 εκατ. ευρώ ήταν το σύνολο των εξόδων για το έργου του «Ελληνικού». Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού ανήλθαν σε 7,189 εκατ. ευρώ και προστέθηκαν 2,069 εκατ. ευρώ ως διάφορα άλλα έξοδα.
Ετσι, το αποτέλεσμα ήταν 82,318 εκατ. ευρώ. Από αυτό αφαιρέθηκαν 20,344 εκατ. ευρώ τόκοι δανείων και 1,145 εκατ. ευρώ που ήταν το αποτέλεσμα κάποιων θυγατρικών που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Το τελικό κέρδος προ φόρων ανήλθε σε 60,856 εκατ. ευρώ.
Από αυτό αφαιρέθηκαν φόροι 20,878 εκατ. ευρώ για να φθάσουμε σε κέρδη μετά από φόρους 39,977 εκατ. ευρώ.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το κονδύλι που κάνει τη διαφορά είναι οι αυξημένες αξίες των ακινήτων. Σύμφωνα με την εταιρεία – η οποία κάνει τουλάχιστον κάθε έξι μήνες εκτίμηση της αξιας των ακινήτων της – οι αξίες αντανακλούν τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες είναι βελτιωμένες συνολικά για τη χώρα.

Σε εκκρεμότητα η αναχρηματοδότηση των δανείων

Μέχρι τις 30/9/2019 σε ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο, οι τρέχουσες υποχρεώσεις υπερέβαιναν τις τρέχουσες απαιτήσεις κατά 72 εκατ. ευρώ και 148 εκατ. ευρώ καθώς η διοίκηση δεν είχε φθάσει σε συμφωνία αναχρηματοδότησης των δανείων εδώ και πολλούς μήνες. Μετά την επιτάχυνση των εξελίξεων στο έργο του Ελληνικού και την αύξηση κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών 650 εκατ. ευρώ, η εταιρεία μπορεί εύκολα να αναχρηματοδοτήσει τα δάνεια της.

Δικαιώματα χρήσης  επί του Mediterranean Cosmos

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο υπήρχε ως πληροφορία και στις οικονομικές καταστάσεις 6μήνου 2019 είναι ότι ο λογαριασμός επενδύσεις σε ακίνητα είναι αυξημένος κατά 149,729 εκατ. ευρώ (στα 1,001 δισ. ευρώ) όπου εκτός από την θετική μεταβολή εύλογης αξίας 46,696 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνεται και ποσό 78,615 εκατ. ευρώ το οποίο αφορά δικαιώματα χρήσης του ακίνητου στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos, που δεν ανήκει στην εταιρεία (είναι ιδιοκτησίας Οικουμενικού Πατριαρχείου) και αναγνωρίστηκαν την 1/1/2019. Το ποσό αυτό είναι ίσο με αντίστοιχη υποχρέωση από μισθώσεις και αυξάνει ισόποσα την αξία των ακινήτων και την υποχρέωση της εταιρείας, αλλά δεν επιφέρει μεταβολή στα έσοδα και στα κέρδη της. Ο Όμιλος Lamda Development και η εταιρίασε ατομική βάση, επέλεξαν να υιοθετήσουν το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 16 από την 1 Ιανουάριου 2019 χωρίς την αναθεώρηση των κονδυλίων της συγκριτικής περιόδου του 2018 όπως προβλέπεται κατά την μετάβαση σύμφωνα με το νέο πρότυπο.

Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

Τέλος, ενδιαφέροντα στοιχεία αναφέρονται για τις ουκ ολίγες δικαστικές εκκρεμότητες σχετικά με τα ακίνητα της εταιρείας. Μεταξύ άλλων είναι η υπόθεση με το The Mall Athens για την οποία η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει ότι ενδέχεται να υπάρξουν υποχρεώσεις λόγω της απόφασης του ΣτΕ (τον Ιανουάριο του 2014), το οποίο έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης κατά του νόμου 3207/2003, βάσει του οποίου υλοποιήθηκε η ανέγερση του Ολυμπιακού χωριού τύπου και του εμπορικού κέντρου “The Mall Athens”. Όμως όπως ενημερώνει η διοίκηση η απόφαση αυτή δεν έχει άμεση επίπτωση στη λειτουργία του εμπορικού κέντρου και εκτιμά «βάσιμα ότι θα συνεχιστεί». Επίσης αναφέρεται ότι «η διοίκηση έχει αξιολογήσει την διαδικασία που υποδείχθηκε από τους νομικούς σύμβουλους της και η οποία επιβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, και ως εκ τούτου έχουν ήδη αναληφθεί όλες οι ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή. Με την ολοκλήρωση των εν λόγω ενεργειών, οι οποίες φυσικά προϋποθέτουν τη λειτουργική συνδρομή των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών, θα διασφαλιστεί η πλήρης και απρόσκοπτη λειτουργία του Εμπορικού Κέντρου.»

Επίσης, υπάρχει μία σχετικά πρόσφατη υπόθεση όπου η «Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή» («ΕΟΕ») άσκησε κατά της ΕΤΑΔ αγωγή με την οποία ζητά την απόδοση της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της έκτασης εντός της οποίας έχει ανεγερθεί το «Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης» καθώς και την αναγνώριση της υποχρέωσης της ΕΤΑΔ να της καταβάλει το ποσό των 90,8 εκατ. ευρώ τα οποία, σύμφωνα με την αγωγή, η ΕΤΑΔ και η δικαιοπάροχός της εταιρεία με την επωνυμία «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.», εισέπραξαν ως μίσθωμα από την «LAMDA ΔΟΜΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Ακινήτων» για το διάστημα από 30.04.2007 έως 30.06.2019.

Από τα παραπάνω, είναι προφανές ότι οι οικονομικές καταστάσεις εμπεριέχουν πλήθος πληροφοριών, τις οποίες καλό είναι είναι να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τις εταιρείες.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ –  ΤΗΕCEO.GR