Δεν σου γεμίζει το μάτι, αλλά η μετοχή της έχει αρκετούς “θαυμαστές”

ΔΡΟΜΕΑΣ: 

Η βιομηχανία ΔΡΟΜΕΑΣ – ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ αποτελεί την μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία επίπλων μετά την κατάρρευση άλλων ισχυρότερων κατά το παρελθόν εταιρειών κατασκευής επίπλων, ιδρύθηκε το 1979 στις Σέρρες. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθαν. Κ. Παπαπαναγιώτου της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Σερρών.

Ασχολείται κατά κύριο λόγο με την παραγωγή επίπλων και συναφούς εξοπλισμού γραφείων, συμπεριλαμβανομένων γραφείων, καθισμάτων, αρχειοθηκών και σταθερών διαχωριστικών. Κατασκευάζει και διαθέτει, επίσης, έπιπλα σπιτιού και συναφή έπιπλα και εξοπλισμό εμπορικών καταστημάτων και ειδικών κατασκευών. Ασχολείται επίσης, δευτερευόντως, με την παραγωγή ηλιακής και αιολογικής ενέργειας, μέσω φωτοβολταϊκού πάρκου, καθώς και με την κατασκευή και εμπορία συστημάτων και εξαρτημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή Λευκώνα Σερρών καλύπτουν στεγασμένους χώρους 39.795 τ.μ. σε οικόπεδα συνολικής επιφάνειας 118.035 τ.μ. Τις εγκαταστάσεις αυτές συμπληρώνουν αποθήκες 3.500 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής και εμπορική έκθεση και γραφεία 1.660 τμ. στο κέντρο της Αθήνας. Η βιομηχανική μονάδα της είναι καθετοποιημένη και περιλαμβάνει γραμμές κατεργασίες ξύλου, μεταλλικών κατεργασιών, χύτευσης αλουμινίου, βαφείου, πλαστικού και πολυουρεθάνης, ταπετσαριών, συσκευασίας, καθώς και φωτοβολταϊκό πάρκο.

 • Δεν σου γεμίζει το μάτι, αλλά η μετοχή της έχει αρκετούς “θαυμαστές”

Αυτό μπορεί εύκολα να το διακρίνουμε από τον αριθμό των mails που κατά καιρούς λαμβάνουμε και τα οποία αφορούν τον συγκεκριμένο όμιλο.

ΥΓ: Αλλά όπως προχθές σας διευκρινίσαμε για μία ακόμη φορά ότι απαντάμε μόνον μέσω των σχετικών στηλών του μ/μ.  Δεν περισσεύει ο χρόνος αφ’ ενός και αφ’ ετέρου δεν είμαστε μάγοι… Ούτε είναι αυτή η δουλειά μας, δηλαδή να συμβουλεύουμε επί προσωπικού…

ΓΡΑΦΑΜΕ στις 30 ΟΚΤ. 2018:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 – εν συντομία: Κ/ΦΣΗ 7,15 εκατ. ευρώ @0,2060 ευρώ. ΚΕΡΔΗ 6Μ: 27 χιλ. ευρώ από ζημίες 982 χιλ. ευρώ. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 26 εκατ. από 26 εκατ.ευρώ.

 • Κύκλος εργασιών 7,83 εκατ. από 4,25 εκατ. ευρώ. Εbitda +1,53 εκατ. από +0,4 εκατ. ευρώ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 26,9 εκατ. (Μ 19,9 και ΒΡΑΧ 7 εκατ.)
 • ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 1,5 εκατ. ευρώ από 1,1 εκατ. ευρώ. Στο +5,1% εφέτος, στο εύρος 0,1800 – 0,3520 ευρώ και μέσος όρος 0,2500 – συναλλαγές 13.800 τμχ ημερησίως.

ΕΝΩΡΙΤΕΡΑ ΓΡΑΨΑΜΕ ΚΑΙ AYTA: Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου την χρονική περίοδο 2005-2016 (12ΕΤΙΑ) ανήλθαν σε 169,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά EBITDA 25,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15% των πωλήσεων και το 3,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου.

 • Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων ήταν ζημιές 3,85 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 2,3% των πωλήσεων, λόγω υψηλών αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών δαπανών.
 • Το αποτέλεσμα που αναλογεί στη μητρική εταιρεία μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων ήταν ζημιές 5,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της την εξεταζόμενη περίοδο. ΧΡΗΣΗ 2017: Ζημίες 0,89 εκατ. ευρώ.

• Με κριτήριο τα αποτελέσματα που αναλογούν στην εταιρεία μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, οι επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις ήταν ζημιογόνες (2010-2016) και οι υπόλοιπες πέντε (2005-2009) κερδοφόρες. Οι πωλήσεις του ομίλου το 2005 ήταν ύψους 16,43 εκατ. ευρώ και το 2007 είχαν ανέλθει σε 19,5 εκατ. ευρώ, ενώ το 2016, παρότι σημείωσαν αύξηση άνω του 50% σε ετήσια βάση, ήταν ύψους 13,80 εκατ. ευρώ. Στα 10,9 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις στη χρήση 2017.

ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ (Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 38.517 40.035 -4 -1.518 41.533 42.583 532.516 40.963
Λοιπό ενεργητικό 23.885 22.512 6 1.373 20.206 20.140 262.995 20.230
Σύνολο ενεργητικού 62.402 62.547 0 -145 61.739 62.723 795.511 61.193
Κεφάλαια εταιρείας 25.807 26.689 -3 -882 26.763 28.917 421.392 32.415
Κεφάλαια μειοψηφίας 169 167 1 2 163 150 1.772 136
Μ/Μ χρέος 26.491 29.247 -9 -2.756 29.223 27.340 252.019 19.386
Βραχυπρόθεσμο 9.935 6.444 54 3.491 5.590 6.316 120.328 9.256
Σύνολο παθητικού 62.402 62.547 0 -145 61.739 62.723 795.511 61.193
Πωλήσεις 10.938 13.804 -21 -2.866 9.040 9.343 180.708 13.901
Μεικτό κέρδος 5.213 6.915 -25 -1.702 4.106 4.711 88.109 6.778
EBITDA 1.992 2.964 -33 -972 1.101 1.307 27.503 2.116
EBIT 383 1.445 -73 -1.062 -410 -197 9.127 702
Κέρδος προ φόρων -855 91 -946 -1.941 -1.769 -4.708 -362
Φόροι + Μειοψηφία 35 170 -79 -135 214 140 1.798 138
Καθαρό κέρδος -890 -79 -1.027 -811 -2.155 -1.909 -6.506 -500
Μεικτό περιθώριο 47,7 50,1 -5 -2,4 45,4 50,4 48,8 48,8
Περιθώριο EBITDA 18,2 21,5 -15 -3,3 12,2 14,0 15,2 15,2
Περιθώριο EBIT 3,5 10,5 -67 -7,0 -4,5 -2,1 5,1 5,1
Περιθώριο κέρδους π.φ. -7,8 0,7 -8,5 -21,5 -18,9 -2,6 -2,6
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 41,6 42,9 -3 -1,3 43,6 46,3 53,2 53,2
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 58,4 57,1 2 1,3 56,4 53,7 46,8 46,8
Καθαρή απόδοση ιδίων -3,4 -0,3 -1.033 -3,1 -7,7 -6,6 -1,5 -1,5
EBITDA/Ενεργητικό 3,2 4,7 -32 -1,5 1,8 2,1 3,5 3,5

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • Κ/φση 9,37 εκατ. ευρώ
 • ΤΙΜΗ: 0,2700 ευρώ
 • Χαμηλό – Υψηλό 12ΜΗΝΟΥ:
 • ΓIA τo 2019 έχουμε επιλέξει την μετοχή του στο TOP7 των ΕΠΙΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ***
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,250 0,280 3,85
30 ημερών 0,212 0,288 27,36
3 μηνών 0,184 0,288 35,00
6 μηνών 0,182 0,288 8,00
12 μηνών 0,182 0,352 -5,59

ANAΦΟΡA – ΣΧΟΛΙΟ του φίλου Τ.Μ (από τους λίγους πραγματικά γνώστες του ΧΑ): Tα ίδια κεφάλαια του ομίλου ΔΡΟΜΕΑΣ ανέρχονται σε 25,8 εκατ. ευρώ, ήτοι 0,74 ευρώ ανά μετοχή. Ο τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 27 εκατ. ευρώ, ενώ στο ταμείο υπάρχουν 1,5 εκατ. ευρώ. Συνεπώς ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός είναι 25,5 εκατ. ευρώ και ο συντελεστής μόχλευσης βρίσκεται στο 49,5%.

Δεν θα τον λέγαμε υψηλό τον τραπεζικό δανεισμό … όμως εξαιτίας του γεγονότος ότι η εταιρία δεν μπορεί να περάσει σε κερδοφόρες χρήσεις δεν μπορεί να τον μειώσει και δυσκολεύεται να τον αποπληρώσει.

 • Η εταιρία για 8 συνεχόμενες χρήσεις γράφει ζημιές, οι οποίες συνολικά έχουν φθάσει σε ζημιές ύψους 10 εκατ. ευρώ …. δηλαδή ανά έτος γράφει κατά μέσο όρο ζημιά 1,25 εκατ ευρώ.
 • Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η μετοχή έχει κατρακυλίσει και διαπραγματεύεται στα 0,2100 ευρώ.
 • Η επιλογή γίνεται διότι για φέτος ίσως είναι χρονιά που η εταιρία θα εμφανίσει την 1η κερδοφόρα χρήση μετά απο 8 χρόνια …
 • Πρόκειται για penny stock που σκέφτεσαι ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή μάλλον είναι δύσκολο να πάει χαμηλότερα.
 • ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ τις αναλύσεις του στο προσωπικό του http://mitarola.blogspot.com

***

H ιδανική ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ 7άδα επιλογών του μ/μ για το 2019

ΥΨΗΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (από 300 εκατ. και άνω)

ΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (από 75 εκατ. μέχρι 300 εκατ. ευρώ)

ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (από 20 εκατ. μέχρι 75 εκατ. ευρώ)

 • KAMMIA

ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ)

 • ΔΡΟΜΕΑΣ@0,2100