ΔΕΛΤΑ Τεχνική: Πληρωμή 1ης δόσης και προπληρωμή μέρους ονομαστικής αξίας ομολογιών

Η “ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” (εφεξής “η Εκδότρια” ή “η Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3.2 του προγράμματος, με ημερομηνία έκδοσης 22 Δεκεμβρίου 2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής “ΚΟΔ” ή “Δάνειο”), θα προβεί στην πληρωμή διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000,00) ευρώ, ήτοι στην αποπληρωμή της 1ης δόσης της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών, κανονικώς σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος του Δανείου, στην 3η επέτειο του ΚΟΔ), την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020.

Η “Εκδότρια”, ανακοινώνει επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του προγράμματος του ΚΟΔ, και δυνάμει της από 13/11/2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, την απόφασή της να προβεί στην προπληρωμή μέρους της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ΚΟΔ. Η προπληρωμή θα λάβει χώρα την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 και το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.002.500,00) ευρώ.

Συνολικά θα καταβληθούν δύο εκατομμύρια διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.242.500,00) ευρώ.

Συνεπώς, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000,00) ευρώ, ο ομολογιούχος θα λάβει το ποσό των τριακοσίων σαράντα πέντε (345,00) ευρώ.

Η αξία της κάθε Ομολογίας, μετά την ανωτέρω καταβολή, θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των εξακοσίων πενήντα πέντε (655,00) ευρώ.

Ως προς τη διαδικασία, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση της Εκδότριας.