ΔΕΛΤΑ Τεχνική: Έκτη περίοδος εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Ανακοινώσεις

1. Έκτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

2. Πληρωμή 1ης Δόσης και Προπληρωμή Μέρους  Ονομαστικής Αξίας Ομολογιών Κοινού                   Ομολογιακού Δανείου

1.  Εκτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η “ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τους όρους του από 22 Δεκεμβρίου 2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής “το ΚΟΔ”), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής “η Εκδότρια”), η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 6η Περίοδο Εκτοκισμού από 22.06.2020 έως 22.12.2020 είναι η Δευτέρα 21η Δεκεμβρίου 2020.

Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Δευτέρα 21η Δεκεμβρίου 2020.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 6ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020.

Το ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού που αντιστοιχεί σε 6.500 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των € 181.729,17, ήτοι ποσό € 27,95833384 ανά ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5,50% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Τρίτη 22η Δεκεμβρίου 2020 ως ακολούθως :

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.”

2.  Πληρωμή 1ης Δόσης και Προπληρωμή Μέρους Ονομαστικής Αξίας Ομολογιών Κοινού                    Ομολογιακού Δανείου

Η “ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” (εφεξής “η Εκδότρια” ή “η Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3.2 του προγράμματος, με ημερομηνία έκδοσης 22 Δεκεμβρίου 2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής “ΚΟΔ” ή “Δάνειο”), θα προβεί στην πληρωμή διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000,00) ευρώ, ήτοι στην αποπληρωμή της 1ης δόσης της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών, κανονικώς σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος του Δανείου, στην 3η επέτειο του ΚΟΔ), την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020.

Η “Εκδότρια”, ανακοινώνει επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του προγράμματος του ΚΟΔ, και δυνάμει της από 13/11/2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, την απόφασή της να προβεί στην προπληρωμή μέρους της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ΚΟΔ. Η προπληρωμή θα λάβει χώρα την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 και το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.002.500,00) ευρώ.

Συνολικά θα καταβληθούν δύο εκατομμύρια διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.242.500,00) ευρώ.

Συνεπώς, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000,00) ευρώ, ο ομολογιούχος θα λάβει το ποσό των τριακοσίων σαράντα πέντε (345,00) ευρώ.

Από την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ με τη νέα ονομαστική αξία (655,00) ευρώ και χωρίς το δικαίωμα πληρωμής της 1ης δόσης και της προπληρωμής μέρους της ονομαστικής αξίας των ομολογιών.

Από την ανωτέρω ημερομηνία, το σύνολο των ομολογιών που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα ανέρχεται σε 6.500 ομολογίες , ονομαστικής αξίας 655,00 ευρώ εκάστης.

Η καταβολή του ανωτέρω ποσού, δύο εκατομμύριων διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.242.500,00) ευρώ, ήτοι τριακόσια σαράντα πέντε (345,00) ευρώ ανά ομολογία, προς τους δικαιούχους των ομολογιών,  θα πραγματοποιηθεί μέσω της “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Τρίτη 22η Δεκεμβρίου 2020 ως ακολούθως :

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.”

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ