ΔΕΗ: Τοπίο στην ομίχλη ο δρόμος για την ανάκαμψη του άλλοτε κραταιού ενεργειακού γίγαντα

ΔΕΗ

Τοπίο στην ομίχλη ο δρόμος για την ανάκαμψη του άλλοτε κραταιού ενεργειακού γίγαντα

Τι δείχνει ο ισολογισμός της πιο ζημιογόνου εταιρίας του εξαμήνου. Βαριές απώλειες αλλά και κάποιες αχτίδες ελπίδας στην επόμενη χρήση

Οι επιχειρήσεις που προκαλούν δέος με το ύψος των ζημιών που ανακοινώνουν αποτελούν την μεγαλύτερη πρόκληση για μια διοίκηση. Η επιστροφή από ζημιές σε κέρδη έχει πόνο, περνάει μέσα αναγκαστικές αναδιαρθρώσεις και στενότητα χρόνου και το αποτέλεσμα δεν εξαρτάται μόνο απότις δράσεις της διοικητικής ομάδας. Όμως η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Αν και σε μια χρηματιστηριακή στήλη τα λόγια παρηγοριάς δεν έχουν χώρο αφού οι αριθμοί είθισται -σε κανονικές συνθήκες- να λένε πάντα την αλήθεια η ΔΕΗ διατηρεί κάποιες πιθανότητες να βρει καλύτερο βηματισμό την επόμενη χρονιά. Όλα αυτά βέβαια δεν θα συμβούν χωρίς κόστος αφού η πολυετής «διάβρωση» των κεφαλαίων από τις συνεχείς ζημιές έχει και το τίμημα της. Το ανοδικό περιθώριο δεν είναι πια το ίδιο αλλά προς το παρόν αυτό δεν αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα.

Αν το α’ εξάμηνο του 2018 για την ΔΕΗ ήταν δύσκολο το εξάμηνο που τρέχειδεν θα είναι ευκολότερο. Και τούτο διότι η ΔΕΗ εισήλθε μεν με χαμηλότερη δανειακή επιβάρυνση στο δεύτερο μισό της χρονιάς έχει ωστόσο μπροστά της μια σειρά από αρνητικούς παράγοντες που δεν τους είχε στο ξεκίνημα της χρήσης. Ας τους βάλουμε στην σειρά με τα θετικά πρώτα:

  • Το καθαρό χρέος στο τέλος του α’ εξαμήνου ήταν 3.683,5 εκατ., ευρώ μειωμένο κατά 119,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι και κατά  273,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31.12.2017. Η μείωση του καθαρού χρέους συνέβαλε στην μείωση των τόκων κατά 15 εκατ. ευρώ (30%).
  • Κατά τους πρώτους έξι μήνες καταγράφηκε αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 52 εκατ. ευρώ έναντι προβλέψεων 125 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η ΔΕΗ πιστεύει ότι η τάση αντιστροφής κόκκινων σε ενήμερους λογαριασμούς θα συνεχιστεί με πιο έντονους ρυθμούς αφού το σχετικό νούμερο τον Αύγουστο είχε φθάσει τα 90 εκατ. ευρώ.. Μάλιστα η αντιστροφή δεν είναι λογιστική αλλά αμιγώς ταμειακή η οποία μπορεί να φθάσει στο τέλος της χρήσης τα 200 εκατ. ευρώ μειώνοντας ισόποσα το καθαρό χρέος.
  • Το κόστος μισθοδοσίας μειώθηκε κατά 15,3 εκατ. ευρώ το οποίο στον ισολογισμό δεν φαίνεται λόγω της μη οργανικής εγγραφής 151 εκατ. ευρώ εφάπαξ αποζημίωσης. Το θετικό για την ΔΕΗ είναι ότι η εξοικονόμηση των 15,3 εκατ. ευρώ είναι μια οργανική επαναλαμβανόμενη χρηματική ροή ενώ τα 151 εκατ. ευρώ είναι μη επαναλαμβανόμενο και δεν επηρεάζει τα ταμειακά διαθέσιμα.
  • Η μείωση του κόστους του ειδικού λογαριασμού των ΑΠΕ κατά62,2 εκατ. ευρώ ( 108,2 εκατ. ευρώ) θα υποχωρήσει περαιτέρω λόγω της μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά της λιανικής αλλά και του πλεονάσματος που έχει δημιουργηθεί στον ΛΑΓΗΕ μετά τις αυξήσεις των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων.

Αυτές οι εξοικονομήσεις θα διατηρηθούν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και στο επόμενο εξάμηνο. Πάμε τώρα στα θέματα που δεν φαίνεται να παρουσιάζουν βελτίωση:

  • Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε 107,2 εκατ. ευρώ από 60,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, λόγω της αύξησης της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από € 5,12 / τόνο σε € 9,69 / τόνο, παρά τις μειωμένες εκπομπές (11,1 εκατ. τόνοι έναντι 11,9 εκατ. τόνων). Το μέγεθος αυτό αναμένεται να αυξηθείκαθώς τους καλοκαιρινούς μήνες η υδροηλεκτρική παραγωγή είναι αισθητά μειωμένη γεγονός που σημαίνει υψηλότερη συμμετοχή του λιγνίτη στο μίγμα παραγωγής. Κατά τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου η τιμή έφθασε έως και τα 25 ευρώ ο τόνος και η ΔΕΗ δεν έχει κάνει κάποιες κινήσεις αντιστάθμισης.
  • Η καθαρή επιβάρυνση από τις δημοπρασίες «ΝΟΜΕ» αυξήθηκε κατά € 20,2 εκατ., σε € 45,7 εκατ. ευρώ μέγεθος που αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Η διοίκηση εκτιμά πάντως ότι πλέον η τιμή έναρξης θα αναπροσαρμοστεί υψηλότερα στην περιοχή των 39-40 €/MWh

Η ακτινογραφία εσόδων και εξόδων του εξαμήνου  (σε εκατ. Ευρώ)

 

Επίπεδο ομίλου/ Συνεχιζόμενες δραστηριότητες 6Μ 2018 6Μ 2017  Δ(%) Τάση επόμενουεξαμήνου
Κύκλος Εργασιών 2.200,20 2.359,80 -6,80% ê
 Έσοδα από Πωλήσεις Η/Ε 2.025,80 2.231,20 -9,20% ê
Έσοδα από Πωλήσεις Η/Ε θερμικών μονάδων στα Μ.Δ.Ν 43 24,2 77,70% é
 Έσοδα από συμμετοχές χρηστών δικτύου ηλεκτροδότησης 31,3 28,8 8,70% n
Τέλη χρήσης δικτύων και ΥΚΩ από Τρίτους 73,2 47,2 55,10% é
Λοιπά έσοδα 26,9 28,4 -5,30% ê
Λειτουργικές Δαπάνες (προ αποσβέσεων) 2.067,00 2.269,80 -8,90% n
Δαπάνη Μισθοδοσίας 352,8 368,1 -4,20% ê
Εφάπαξ επίπτωση από πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού 151,2 0   êêê
Στερεά καύσιμα τρίτων 3,5 4,6 -23,90% n
Συνολική δαπάνη καυσίμων 424,5 527,3 -19,50% é
Υγρά καύσιμα 282,9 315,7 -10,40% éé
Φυσικό Αέριο 141,6 211,6 -33,10% é
Δαπάνη δικαιωμάτων εκπομπών CO2 107,2 60,9 76,00% éé
Ειδικό Τέλος Λιγνίτη 10,9 11,8 -7,60% n
Δαπάνη Αγορών Ενέργειας 750,1 870,2 -13,80% êê
Αγορές από το Σύστημα και το Δίκτυο 464,5 554,7 -16,30% êê
Εισαγωγές 28,4 23,4 21,40% é
Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας 0 22,9 -100,00% éé
Ισοσκελισμός εκκαθάρισης και λοιπές δαπάνες 17,7 20,4 -13,20% n
Δαπάνη για αγορά Ενέργειας ΑΠΕ 32,1 12,2 163,10% é
Κάλυψη ελλείμματος Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ 108,2 170,3 -36,50% êê
Λοιπά 99,2 66,3 49,60% n
Δαπάνη χρήσεως Συστήματος Μεταφοράς 81,7 91,1 -10,30% n
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -51,8 124,6 -141,60% êê
Προβλέψεις για κινδύνους 35,6 8,5 318,80% n
Προβλέψεις απομείωσης αξίας υλικών 6,7 2,6 157,70% n
Φόροι –Τέλη 17,7 20,3 -12,80% n
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα (συμπεριλαμβανομένης δαπάνης λιγνίτη) 176,9 179,8 -1,60% n
Κέρδη προ τόκων, φόρων αποσβέσεων (EBITDA) 133,2 90 48,00% é
Περιθώριο EBITDA (%) 6,10% 3,80%    
Αποσβέσεις και απομείωση παγίων 278,3 290,6 -4,20% êê
Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες) (ΕΒΙΤ) -145,1 -200,6 -27,70% é
Περιθώριο ΕΒΙΤ (%) -6,59% -8,50%    
Συνολικές καθαρές Χρηματοοικονομικές Δαπάνες 35,2 49,7 -29,20% n
Καθαρά Χρηματ/μικά Έξοδα 36,3 51,5 -29,50% n
Κέρδη προ φόρων/(Ζημίες) -178,1 -249,5 -28,60% é
Καθαρά κέρδη/(Ζημίες) -183,8 -41,4 344,00% é
Καθαρό Περιθώριο  (%) -8,35% -1,75%    

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή 

Το τοπίο στο κοντινό μέλλον παραμένει θολό διότι η ΔΕΗ δεν κρατάει το μεγαλύτερο μέρος της τύχης της στα χέρια της. Για παράδειγμα τα πιστοποιητικά διαθεσιμότητας για τις Λιγνιτικές μονάδες είναι μια κίνηση που εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση που έχει ξεκινήσει αφορά την διάθεση πιστοποιητικών διαθεσιμότητας αξίας έως 35.000 ευρώ ανά MWχωρίς όμως κάτι τέτοιο να έχει περάσει σαν οριστική οδηγία αφού οι λιγνίτες αποτελούν μια μη φιλική προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας. Αν ωστόσο περάσει για τα 2GWπου θα απομείνουν στην ΔΕΗ μετά την παύση και των αξιωμένων εργοστασίων  είναι μια ταμειακή εισροή 70 εκατ. ευρώ στην καλύτερη των περιπτώσεων. Άλλα θέματα στα οποία η ΔΕΗ δεν έχει λόγο αλλά επηρεάζεται σημαντικά συνδέονται με την αύξηση των τιμολογίων στην χαμηλή τάση, τις εκπτώσεις, τις υποχρεωτικές (ρυθμιστικές) ετήσιες επενδυτικές δαπάνες, τα χρέη της ΛΑΡΚΟ κ.α..

Υπάρχει όμως και ένας παράγοντας που μπορεί να φέρει γρήγορα την μεγάλη ανατροπή: Να καταφέρει η ΔΕΗ να πουλήσει τις λιγνιτικές μονάδες σε ένα αξιοπρεπές τίμημα και να πετύχει α) την μείωση του δανεισμού κατά 450 εκατ. ευρώ, β) την μείωση της ανάγκης αγορών για δικαιώματα εκπομπών ρύπων γ) την μείωση των πωλούμενων ποσοτήτων μέσω ΝΟΜΕ δ) την βελτίωση του χρηματοοικονομικού προφίλ με την υποχώρηση του οριακού spreadδανεισμού. Αν η πράξη γίνει σε αισθητά χαμηλότερη τιμή πιθανόν αυτό να οδηγήσει σε ανατιμολόγηση της αξίας των λιγνιτικών εργοστασίων προς τα κάτω αλλά η ΔΕΗ έχει 4,9 δις ευρώ σε ίδια κεφάλαια και άπλετο χώρο για απομειώσεις. Άλλωστε η κεφαλαιοποίηση της διαπραγματεύεται μόλις στο 7% της καθαρής της θέσης.

«Ότι αξίζει πονάει και είναι δύσκολο» λέει το τραγούδι και μάλλον στην περίπτωση της ΔΕΗ συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Η αξία των μονάδων της δεν είναι μηδενική, χρειάζεται όμως πολύ προσπάθεια και καλύτερες συνθήκες στις αγορές για να καταφέρει να αναδείξει την μεγάλη αξία. Ωστόσο μέχρι να ξεκαθαρίσουν οι περισσότερες αβεβαιότητες η επενδυτική ευκαιρία δεν είναι η μετοχή αλλά το ομόλογο του Μαΐου του 2019. Εκεί ο επενδυτής θα έχει μια απόδοση 5,5% σε διάστημα οκτώ μηνών, σίγουρα πολύ πιο ελκυστική από άλλες εκδόσεις σταθερού εισοδήματος.

MANOΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ σατην εφημερίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ της 13ης Οκτωβρίου 2018

Print Friendly, PDF & Email