ΔΕΔΔΗΕ: Αποκαταστάθηκε πλήρως η ηλεκτροδότηση στην Αττική

Óôéãìéüôõðï áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Äéïíýóïõ, ôçí ÐÝìðôç 18 Öåâñïõáñßïõ 2021. Óå äñáìáôéêÞ êáôÜóôáóç ðáñáìÝíåé áêüìá ï Äéüíõóïò ìåôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò êáêïêáéñßáò "ÌÞäåéá". ÐïëëÜ óðßôéá áêüìá äåí Ý÷ïõí ñåýìá êáé íåñü êáèþò åêáôïíôÜäåò äÝíôñá Ý÷ïõí êáôáðÝóåé óôçí ðåñéï÷Þ. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

Μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας του Δικτύου Μέσης Τάσης, ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες των συνεργείων του στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης στις περιοχές Αγ. Στέφανος, Δροσιά, ‘Ανοιξη Διόνυσος, Εκάλη και Κηφισιά, ανακοίνωσε σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ωστόσο στις πληγείσες περιοχές των Β. Προαστίων, πραγματοποιούνται σήμερα έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης για την αντικατάσταση -πλήρη επιδιόρθωση στοιχείων του Δικτύου.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν επανηλεκτροδοτηθεί όλα τα νοικοκυριά, ο ΔΕΔΔΗΕ καλεί όσους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, να επικοινωνήσουν άμεσα με την Εταιρία τηλεφωνικά στο 11500 ή 2111900500, σημειώνοντας ότι τα συνεργεία του παραμένουν στις πληγείσες περιοχές για όσο διάστημα χρειαστεί, προκειμένου να επέμβουν άμεσα όπου και εάν προκύψουν προβλήματα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ζητάει τέλος συγνώμη από τους καταναλωτές για την ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς αυτής κακοκαιρίας και ευχαριστεί θερμά το τεχνικό του προσωπικό και όλους τους εργαζόμενους, καθώς και την Πολιτική Προστασία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τους Δήμους και τις Περιφέρειες, για τη συνδρομή τους στη μάχη με το χρόνο που δόθηκε για την αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών από την Μήδεια.