Δάιος Πλαστικά: Έγκριση εταιρικής εγγύησης υπέρ της θυγατρικής Hellas Holiday Hotels

Την έγκριση εταιρικής εγγύησης υπέρ της κατά 100% θυγατρικής “HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.” αποφάσισε η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της “ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ”. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, την 8η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθαν στην προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της “ΔΑΪΟΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ”, στα γραφεία της εταιρίας στο 12ο χιλ. Βέροιας – Νάουσας.
Παρέστησαν αυτοπροσώπως πέντε (5) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τις 12.320.505 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 82,13% αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε  τα εξής:
1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,13% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.320.505 μετοχές, και 12.320.505 έγκυρες θετικές ψήφους): την  έγκριση εταιρικής εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της κατά 100% θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.” προς
(α) τον ομολογιούχο δανειστή, διαχειριστή πληρωμών και εκπρόσωπο των ομολογιούχων ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης από το ομολογιακό δάνειο που θα εκδώσει η HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. μέχρι του ποσού των Ευρώ έξι εκατομμυρίων (€6.000.000) ή οιουδήποτε άλλου τυχόν χαμηλότερου ποσού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας, πλέον πάσης φύσεως τόκων και εξόδων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου αυτού και
(β) προς τον ομολογιούχο δανειστή, πληρεξούσιο καταβολών και εκπρόσωπο των ομολογιούχων ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης από το ομολογιακό δάνειο που θα εκδώσει η HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. μέχρι του ποσού των Ευρώ τεσσάρων  εκατομμυρίων (€4.000.000) ή οιουδήποτε άλλου τυχόν χαμηλότερου ποσού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας, πλέον πάσης φύσεως τόκων και εξόδων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου αυτού, μετά της απόφασης για την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα ανωτέρω δάνεια θα εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των 4548/2018 και του κ.ν. 3156/2003 και για την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης λόγω των αυξημένων αναγκών ρευστότητας αυτής, συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID 19, με την εγγύηση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για λογαριασμό του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας δεν έλαβε καμία απόφαση