ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία ”  ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ” , στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021, το οποίο έχει ως ακολούθως:

–          Ανακοίνωση και δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2020 – 31/12/2020  στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.daiosplastics.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών  (www.athexgroup.gr) :  Τρίτη  27 Απριλίου 2021.

–          Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

Η εταιρία ”  ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ” διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Η Εταιρία δεν προτίθεται να διανείμει μέρισμα για την οικονομική χρήση του 2020.