Δάιος Πλαστικά: Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

08.04.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία ”  ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ” , στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022, το οποίο έχει ως ακολούθως:

–       Ανακοίνωση και δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021  στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.daiosplastics.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών  (www.athexgroup.gr) :  Παρασκευή  29 Απριλίου 2022.

–       Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Τρίτη  5 Ιουλίου 2022.

Η εταιρία ”  ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ” διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Η Εταιρία δεν προτίθεται να διανείμει μέρισμα για την οικονομική χρήση του 2021.