ΔΑΑ: Αγορά 30 εκατ. μετοχών από την AviAlliance έναντι 292,74 εκατ. ευρώ

Την πώληση 30 εκατ. μετοχών ανακοίνωσε ο ΔΑΑ στην εταιρεία AviAlliance.

Αναλυτικά αναφέρεται πως «ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γνωστοποιεί ότι η εταιρεία με την επωνυμία AviAlliance GmbH, πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κ.κ. Gerhard Schroeder (Αντιπρόεδρο, Μη Εκτελεστικό Μέλος), Evangelos Peter Poungias (Μη Εκτελεστικό Μέλος) και Sven Erler (Μη Εκτελεστικό Μέλος), προέβη την 02.02.2024 σε αγορά 30.000.000 κοινών μετοχών της σε τιμή €9,758 ανά μετοχή, με συνολικό αντίτιμο €292.740.000, στο πλαίσιο της προσφοράς μετοχών της Εταιρείας από την “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.”, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής και δυνάμει συμφωνίας βασικού επενδυτή (cornerstone agreement).

Επιπλέον, ο κ. Ιωάννης Παράσχης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 07.02.2024 γνωστοποίησή του προς την εταιρεία, προέβη την 02.02.2024 σε αγορά 2.156 κοινών μετοχών της Εταιρείας σε τιμή €8,20 ανά μετοχή, ήτοι με συνολικό αντίτιμο €17.679,20, στο πλαίσιο της προσφοράς μετοχών της Εταιρείας από την “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.”, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής.

Σημειώνεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο του ΔΑΑ ανέρχεται στο ποσό των €300.000.000, διαιρούµενο σε 300.000.000 κοινές, ονοµαστικές, με δικαίωμα ψήφου άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία.