Δ. Μαντζουνής (Alpha Bank) : Πρώτη σε κεφαλαιακή επάρκεια – Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία

Κέρδη μετά από φόρους που έφτασαν τα 12,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2018 πέτυχε ο όμιλος της Alpha Bank . Σύμφωνα με τη διοίκηση καταγράφεται βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον όμιλο να ανέρχονται σε 37,1 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018 και  τον Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 111% στο τέλος Ιουνίου 2018 έναντι 132% τον Ιούνιο 2017.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: «Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, επετύχαμε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και παράλληλα διατηρήσαμε υψηλές προβλέψεις, καθώς εφαρμόζουμε το σχέδιό μας για τη μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων. Η Alpha Bank παρέμεινε πρώτη σε κεφαλαιακή επάρκεια μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και βελτίωσε περαιτέρω τη ρευστότητά της, ενώ η εισροή καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά και η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος βαίνει προς πλήρη εξάλειψη. Επιπλέον, διατηρήθηκε αμετάβλητη η γραμμή χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ύψους Ευρώ 3,1 δισ., παρά την άρση αποδοχής των Ελληνικών Ομολόγων ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ. Η έξοδος της Ελλάδος από το 3ο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την οικονομία. Καθώς η χώρα αρχίζει να κινείται σε πορεία αναπτύξεως, μας δίδεται η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τόσο το θετικό κλίμα για την Ελλάδα, όσο και τη συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη. Η συνέχιση των δομικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την πλήρη ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική Οικονομία, τη μείωση του κόστους δανεισμού και την επιτυχή επάνοδο στις διεθνείς αγορές χρήματος».

 

Το πραγματικό ΑΕΠ κατέγραψε θετικό ρυθμό αναπτύξεως για πέμπτο συνεχές τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 2,3%, σε ετήσια βάση, στο α΄ τρίμηνο του 2018. Το ποσοστό ανεργίας βαίνει μειούμενο, στο 19,5% τον Μάιο του 2018, αλλά μεγάλο ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας αφορά σε μερική και εκ περιτροπής απασχόληση. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ακμάζουν, λόγω της αυξήσεως των τουριστικών αφίξεων, της βελτιωμένης ανταγωνιστικότητας των εξωστρεφών επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και του ευνοϊκού αναπτυξιακού περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Επιπλέον, εμφανίζονται σημάδια ανακάμψεως στην αγορά ακινήτων, καθώς οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν, για πρώτη φορά από το 2009, κατά 0,5% σε ετήσια βάση στο α΄ εξάμηνο του 2018. Ο ρυθμός του ΑΕΠ αναμένεται να κυμανθεί περί το 2% το 2018 και να επιταχυνθεί ελαφρά το 2019. Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα έχουν τη μεγαλύτερη θετική συμβολή στο ΑΕΠ τα επόμενα έτη, ενισχυόμενες από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και την περαιτέρω βελτίωση της εμπιστοσύνης.

Το τελευταίο έχει ήδη καταστεί εμφανές από: (i) την άνοδο του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στο α΄ εξάμηνο του 2018, με σημαντικές αυξήσεις σε όλους τους υποδείκτες, εξαιρουμένου του δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές, (ii) τη σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες αυξήθηκαν κατά Ευρώ 5,5 δισ. (4,4%) στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018, (iii) την απόφαση του Eurogroup για τα μέτρα ελαφρύνσεως του δημοσίου χρέους, εξέλιξη που θα διευκολύνει την πρόσβαση στις αγορές σε μεσοχρόνιο διάστημα, επιτρέποντας τη σημαντική μείωση των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας. Δεδομένων των ανωτέρω εξελίξεων, οι προοπτικές για την οικονομία παραμένουν θετικές, ωστόσο αβεβαιότητες που σχετίζονται με το διεθνές περιβάλλον ενδεχομένως να έχουν αρνητικό αντίκτυπο.

Συγκεκριμένα, η κρίση της τουρκικής λίρας, σε συνδυασμό με τα ερωτηματικά γύρω από τη δημοσιονομική σύνεση της νέας ιταλικής κυβερνήσεως, έχουν αυξήσει σημαντικά την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές μετοχών και ομολόγων. Επιπλέον, η υποτίμηση της τουρκικής λίρας ενδεχομένως να έχει αρνητική επίδραση στις εξωτερικές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών της Ελλάδος.

Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν απαραίτητη αφ’ ενός τη διατήρηση της ελληνικής οικονομικής πολιτικής εντός του πλαισίου όσων έχουν συμφωνηθεί με τους εταίρους και αφ’ ετέρου την προώθηση των μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων, ούτως ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στη χώρα, στο ευμετάβλητο διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Στο τέλος Ιουνίου 2018, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 8,9 δισ., με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να αυξηθεί κατά 14 μονάδες βάσεως το β’ τρίμηνο, σε 18,5%, επηρεασμένος θετικά από τη μείωση των Σταθμισμένων για τον Κίνδυνο Στοιχείων του Ενεργητικού, ως αποτέλεσμα κυρίως του χαμηλότερου πιστωτικού κινδύνου, τα οποία αντιστάθμισαν τα αποτελέσματα της περιόδου καθώς και τη χαμηλότερη αποτίμηση του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου. Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης διαμορφώνεται σε 15,5%, λαμβανομένης υπ’ όψιν της πενταετούς μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2395 από την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9.
Οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις στο τέλος Ιουνίου 2018 ανήλθαν σε Ευρώ 4,7 δισ., ενώ οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις που δύνανται να μετασχηματισθούν σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,3 δισ. 
Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 7,8 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,1.
Ο φόρος εισοδήματος για τον Όμιλο ανήλθε σε 91 εκατ. το α ‘ εξάμηνο 2018.
Στο τέλος Ιουνίου 2018, τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 48,1 δισ., μειωμένα κατά 1,2% ή κατά Ευρώ 0,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως του χαμηλότερου πιστωτικού κινδύνου.
Το β ́ τρίμηνο 2018, το ύψος της χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 2 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 5,9 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων στην Ελλάδα κατά Ευρώ 1,2 δισ., καθώς και της αυξήσεως των διατραπεζικών συναλλαγών (repos) κατά Ευρώ 0,9 δισ.
H χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 2,5 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018, μειωμένη κατά Ευρώ 4,5 δισ. από το τέλος του 2017 και Ευρώ 8,9 δισ. σε ετήσια βάση.
Στο τέλος Αυγούστου 2018, η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 1,1 δισ.
Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο τέλος Αυγούστου 2018, παρέμεινε αμετάβλητη σε Ευρώ 3,1 δισ. παρά την άρση αποδοχής των Ομολόγων και των Εντόκων Γραμματίων εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση, καθώς η Τράπεζα αντικατέστησε τα Ελληνικά Ομόλογα με άλλα, αποδεκτά προς χρηματοδότηση, ενέχυρα.
Οι διατραπεζικές συναλλαγές (repos) το β’ τρίμηνο 2018 σημείωσαν άνοδο και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,4 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018.
Το β ́ τρίμηνο 2018, το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά Ευρώ 15,2 εκατ. ή 3,4% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 459 εκατ., επηρεασμένο θετικά από τη
βελτίωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, που οφείλεται κυρίως στην αναγνώριση εσόδου τόκων από τη συμμετοχή της Τραπέζης στο
Η μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες απέδωσε Ευρώ 25 εκατ. στο Καθαρό Έσοδο Τόκων το β ́ τρίμηνο, εκ των οποίων Ευρώ 16,7 εκατ. αφορούν εφάπαξ έσοδο από την εξασφάλιση αρνητικού επιτοκίου (-0,4% από 0%), καθώς η Τράπεζα επέτυχε τον τεθέντα στόχο από τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα TLTRO-IΙ της ΕΚΤ. Ευρώ 6 εκατ. προήλθαν από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος.
Όσον αφορά στο Ενεργητικό, η μείωση των μέσων υπολοίπων χορηγήσεων καθώς και η μείωση των περιθωρίων στο β ́ τρίμηνο 2018, είχαν αρνητική επίπτωση Ευρώ 7 εκατ. στο Καθαρό Έσοδο Τόκων, ενώ αρνητική επίπτωση Ευρώ 9 εκατ. προήλθε από τη χαμηλότερη συνεισφορά των Ομολόγων.
Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 4,6% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 169 εκατ., από την ενίσχυση των εσόδων από πιστωτικές κάρτες και τη θετική συνεισφορά των εργασιών επενδυτικής τραπεζικής και χρηματιστηριακώ εργασιών.
Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 263,6 εκατ., έναντι Ευρώ 40,7 εκατ. το προηγούμενο έτος, επηρεασμένα θετικά από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 18,4 εκατ.
Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 539,6 εκατ., με τον αντίστοιχο δείκτη Εξόδων/Εσόδων να ανέρχεται σε 49,5%.
Στο τέλος Ιουνίου 2018, οι Δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 0,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 234,1 εκατ., κυρίως λόγω της μειώσεως του αριθμού Προσωπικού.
Ο αριθμός του Προσωπικού μειώθηκε από 11.923 Εργαζομένους στο τέλος Ιουνίου 2017 σε 11.836 Εργαζομένους στο τέλος Ιουνίου 2018 (-0,7% σε ετήσια βάση).
Κατά το 2018, ο αριθμός Προσωπικού στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 707 Εργαζομένους, λαμβανομένου υπ ́ όψιν και του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού (Voluntary Separation Scheme) της Τραπέζης, με αναμενόμενο όφελος Ευρώ 27 εκατ. σε ετήσια βάση.
Τα Γενικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 255,4 εκατ., αυξημένα κατά 0,3% σε ετήσια βάση. Στο τέλος Ιουνίου 2018, το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 656 Καταστήματα, έναντι 680 Καταστημάτων στο τέλος Ιουνίου 2017, ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του Δικτύου στην Ελλάδα.
Το β ́ τρίμηνο 2018, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 2,4 δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 24,6 δισ.
Στο τέλος Ιουνίου 2018, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 51,9%, με τον Δείκτη Καλύψεως Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων να ανέρχεται σε 50%.
Το β ́ τρίμηνο 2018, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την καθοδική τους πορεία, μειώθηκαν κατά Ευρώ 2,3 δισ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 16,5 δισ.
Στο τέλος Ιουνίου 2018, ο Δείκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 35,6% έναντι 35,2% το προηγούμενο τρίμηνο, ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ανήλθε σε 73%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 127%.
Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων στο τέλος Ιουνίου 2018 διαμορφώθηκε σε 34,5%, 36,2% και 39%, ενώ το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 83%, 50% και 94%, αντιστοίχως.
Οι Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν το β ́ τρίμηνο 2018 σε Ευρώ 313,7 εκατ. έναντι Ευρώ 335,8 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.
Ως αποτέλεσμα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) ανήλθε σε 226 μονάδες βάσεως.
Οι Λοιπές Ζημίες Απομειώσεως ανήλθαν σε Ευρώ 43 εκατ. που σχετίζονται
κυρίως με ζημίες από τροποποιήσεις δανείων, καθώς η Τράπεζα συνεχίζει την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετουμένων δανείων.
Στο τέλος Ιουνίου 2018, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 14,3 δισ., ενώ ο Δείκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 25,8%.
Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 55,4 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018, μειωμένες κατά Ευρώ 0,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα
της εφαρμογής του σχεδίου για τη μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων.
Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 47,5 δισ., μειωμένα κατά Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε Ευρώ 7,7 δισ., μειωμένες κατά Ευρώ 0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση.
Το α ́ εξάμηνο του 2018, η Alpha Bank συνέχισε να υποστηρίζει επιχειρηματικές ιδέες που εμφανίζουν ευνοϊκές προοπτικές και ενισχύουν τις υποδομές και τις εξαγωγικές
δυνατότητες της Ελληνικής Οικονομίας.
Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων προς Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα υπερέβησαν τα Ευρώ 1,3 δισ. το α ́ εξάμηνο του 2018.
Το β ́ τρίμηνο 2018, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 1,2 δισ. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν σε τριμηνιαία βάση κατά 4% ή Ευρώ 1,2 δισ. -εκ των οποίων Ευρώ 0,5 δισ. προήλθαν από καταθέσεις Ιδιωτών και Ευρώ 0,7 δισ. από καταθέσεις Επιχειρήσεων- και ανήλθαν σε Ευρώ 31,5 δισ., αντανακλώντας την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την εξομάλυνση των συνθηκών ρευστότητας της οικονομίας.
Σημειώνεται ότι οι εγχώριες  εισροές από καταθέσεις Ιδιωτών ξεπέρασαν την αντίστοιχη αύξηση στο τραπεζικό
σύστημα το β’ τρίμηνο του 2018, με αποτέλεσμα την αύξηση του αντίστοιχου μεριδίου αγοράς.
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε
Ευρώ 4,8 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018, μειωμένα κατά Ευρώ 32,1 εκατ., κυρίως λόγω εκροών καταθέσεων προθεσμίας, στη θυγατρική Τράπεζα του Ομίλου στην Κύπρο.
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 111% στο τέλος Ιουνίου 2018 έναντι 116% το α ́ τρίμηνο 2018, ενώ στην Ελλάδα ανήλθε σε 113% από 119% αντιστοίχως, σύμφωνα με τους στόχους του σχεδίου αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης.
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα για το α ́ εξάμηνο 2018 μειώθηκαν κατά 17,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 116,6 εκατ.,  επηρεασμένα αρνητικά από τη μείωση του Καθαρού Εσόδου Τόκων, που οφείλεται κυρίως στη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων, κυρίως από τη θυγατρική της Τραπέζης στην Κύπρο, καθώς και στη μείωση των περιθωρίων. Τα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 6,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 84,4 εκατ.
Συνεπώς, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων μειώθηκε κατά 48,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 32,2 εκατ.
Το α ́ εξάμηνο 2018, οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψαν ζημίες προ φόρων Ευρώ 119,6 εκατ.,
επηρεασμένες αρνητικά από το επίπεδο των προβλέψεων Ευρώ 151,8 εκατ. ή 390 μονάδες βάσεως ως ποσοστό του μέσου όρου χορηγήσεων, κυρίως προερχόμενες από την θυγατρική της Τραπέζης στην Κύπρο.
Το Δίκτυο Καταστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αριθμούσε 186 Καταστήματα στο τέλος Ιουνίου 2018.
Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα δανείων για το β ́ τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε Ευρώ 4,8 δισ. (-9,1% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 30 εκατ. σε ετήσια βάση (+1,4%) και ανήλθαν σε Ευρώ 2,2 δισ. Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα των δανείων μειώθηκαν κατά Ευρώ 213 εκατ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 2,6 δισ., ενώ οι
καταθέσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 305 εκατ. σε ετήσια βάση (+16,9%) και ανήλθαν σε Ευρώ 2,1 δισ.
Στην Αλβανία, τα δάνεια ανήλθαν σε Ευρώ 316 εκατ. (-7,5% σε ετήσια βάση) και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 482 εκατ., αυξημένες κατά 6,1% σε ετήσια βάση.
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά και ανέρχεται σε 109% τον Ιούνιο 2018, από 126% πέρυσι.