Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν, πόσο θα διαρκέσουν

Âéôñßíá åìðïñéêïý êáôáóôÞìáôïò ãéá ôéò ÷åéìåñéíÝò åêðôþóåéò, ïé ïðïßåò îåêéíïýí ôçí ÄåõôÝñá 8 Éáíïõáñßïõ 2018, êáé èá ïëïêëçñùèïýí ôçí ÔåôÜñôç 28 Öåâñïõáñßïõ. Ç ÅÓÅÅ êáëåß ôïõò êáôáóôçìáôÜñ÷åò íá óåâáóôïýí ôïõò êáíüíåò áíáãñáöÞò ðáëáéþí êáé íÝùí ìåéùìÝíùí ôéìþí, åíþ ðñïåéäïðïéåß ãéá ôçí åðéâïëÞ ðñïóôßìùí üóïõò ðáñáâïýí ôéò ó÷åôéêÝò äéáôÜîåéò ôùí íüìùí. (EUROKINISSI/ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ ÓÙÔÇÑÇÓ)

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν, πόσο θα διαρκέσουν

  • Την εμφάνισή τους τον πρώτο μήνα του χρόνου πρόκειται να κάνουν οι χειμερινές εκπτώσεις.
Την εμφάνισή τους τον πρώτο μήνα του χρόνου πρόκειται να κάνουν οι χειμερινές εκπτώσεις.

Συγκεκριμένα, οι εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου, δηλαδή στις 13 του μηνός, ενώ θα ολοκληρωθούν την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου, δηλαδή το Σάββατο 29 του μηνός.

Σημειώνεται ότι οι επίσημες περίοδοι των εκπτώσεων μέσα στο έτος είναι τέσσερις, δύο χειμερινές και δύο καλοκαιρινές, ενώ είθισται μέσα αυτά τα διαστήματα κάποιες Κυριακές τα καταστήματα είναι ανοιχτά.

Οι προσδοκίες παραμένουν χαμηλές, μια και σειρά εμπορικών επιχειρήσεων προσβλέπουν σε οριακές μεταβολές τζίρου.

Σε ότι αφορά την ένδυση και την υπόδηση (παραδοσιακές αγορές που κινούνται στις εκπτωτικές περιόδους) «σύμμαχος» εμφανίζεται η κακοκαιρία και η είσοδος των καταναλωτών στο φετινό χειμώνα, μετά από μια παρατεταμένη καλοκαιρία τους προηγούμενους φθινοπωρινούς μήνες.

Την ίδια στιγμή ωστόσο παράγοντες του εμπορίου διαπιστώνουν πως όλοι οι δείκτες της κατανάλωσης «διατηρούνται χαμηλά».

Το διαθέσιμο εισόδημα παραμένει συγκρατημένο, οι φορολογικές υποχρεώσεις εξακολουθούν να βαρύνουν το κλείσιμο της χρονιάς και να ροκανίζουν το διαθέσιμο κεφάλαιο του Ιανουαρίου.